Pôsobnosť špeciálneho súdu 
 
291 
ZÁKON 
z 18. júna 2009 
o Špecializovanom trestnom súde 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na 
tomto zákone: 
Čl. I 
§ 1 
(1) Zriaďuje sa Špecializovaný trestný súd. 
(2) Sídlo, obvod, pôsobnosť a organizáciu Špecializovaného 
trestného súdu a konanie pred ním, ako aj postavenie 
sudcov Špecializovaného trestného súdu, ich 
práva a povinnosti ustanovujú osobitné zákony.1) 
Čl. II 
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona 
č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona 
č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona 
č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona 
č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona 
č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z. a zákona 
č. 97/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 
1. V § 10 odseky 4 a 5 znejú: 
„(4) Na účely tohto zákona sa súdom rozumie okresný 
súd, krajský súd, Špecializovaný trestný súd a Najvyšší 
súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší 
súd“). 
(5) Krajským súdom sa na účely tohto zákona rozumie 
aj Špecializovaný trestný súd, ak tento zákon neustanovuje 
inak; odvolacím súdom je krajský súd a najvyšší 
súd.“. 
2. § 14 znie: 
„§ 14 
Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje 
na 
a) trestný čin úkladnej vraždy, 
b) trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní 
a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 3 Trestného zákona, 
c) trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej 
výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 
ods. 4 Trestného zákona, 
d) trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa 
podľa § 326 ods. 3 a 4 Trestného zákona v súbehu 
s trestnými činmi podľa písmen b), c), e), f), g), j) alebo 
k), 
e) trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 až 331 
Trestného zákona, 
f) trestné činy podplácania podľa § 332 až 335 Trestného 
zákona, 
g) trestný čin nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného 
zákona, 
h) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny a trestný čin založenia, zosnovania 
a podporovania teroristickej skupiny, 
i) obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou skupinou 
alebo teroristickou skupinou, 
j) trestné činy protimajetku podľa štvrtej hlavy osobitnej 
časti Trestného zákona alebo trestné činy hospodárske 
podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného 
zákona, ak takým trestným činom bola spôsobená 
škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej 
dvadsaťpäťtisícnásobok malej škody podľa Trestného 
zákona, alebo ak taký čin bol spáchaný v rozsahu 
dosahujúcom výšku najmenej dvadsaťpäťtisícnásobku 
malej škody podľa Trestného zákona, 
k) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev, 
l) trestné činy súvisiace s trestnými činmi uvedenými 
v písmenách a) až j) alebo k), ak sú splnené podmienky 
na spoločné konanie.“. 
3. V § 16 odsek 5 znie: 
„(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na 
trestné činy, ktoré patria do pôsobnosti Špecializovaného 
trestného súdu. Špecializovaný trestný súd vykonáva 
konanie o trestných činoch patriacich do jeho pôsobnosti 
v prvom stupni.“. 
4. V § 18 odsek 4 znie: 
„(4) Ak je osoba podliehajúca pôsobnosti okresného 
súdu alebo krajského súdu súčasne stíhaná pre iný 
trestný čin, ktorý vecne súvisí s trestným činom, na 
ktorý sa vzťahuje právomoc Špecializovaného trestného 
súdu, Špecializovaný trestný súd vec prejedná a rozhodne, 
aj pokiaľ ide o súvisiaci trestný čin. Ináč sa 
ustanovenie odseku 1 v pomere medzi okresným súdom 
alebo krajským súdom na jednej strane a Špecializovaným 
trestným súdom na druhej strane nepoužije.“. 
5. V § 19 ods. 1 druhá veta znie: „Ak však čo len jeden 
z trestných činov patrí do pôsobnosti Špecializovaného 
Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 291/2009 Strana 2017 
1) Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
trestného súdu, spoločné konanie vykonáva Špecializovaný 
trestný súd.“. 
6. V § 21 ods. 2 písmeno b) znie: 
„b) Špecializovaný trestný súd vylúči vec, o ktorej by 
ináč patrilo konať okresnému súdu alebo krajskému 
súdu, môže ju postúpiť tomuto súdu.“. 
7. V § 22 odsek 2 znie: 
„(2) Najbližšie spoločne nadriadený súd okresného 
súdu alebo krajského súdu na jednej strane a Špecializovaného 
trestného súdu na druhej strane je najvyšší 
súd.“. 
8. V § 23 odsek 2 znie: 
„(2) Ak súdom uvedeným v odseku 1 je Špecializovaný 
trestný súd, iným súdom toho istého druhu a stupňa 
sa rozumie krajský súd podľa osobitného predpisu.“. 
9. V § 24 odseky 3 a 4 znejú: 
„(3) Vo veciach uvedených v § 16 ods. 5 je na vykonávanie 
úkonov v prípravnom konaní príslušný Špecializovaný 
trestný súd. 
(4) Na vydanie príkazu na sledovanie osôb a vecí podľa 
§ 113 ods. 4, príkazu na vyhotovovanie obrazových, 
zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov podľa 
§ 114, príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej 
prevádzky podľa § 115 alebo § 116 a príkazu na 
použitie agenta podľa § 117 je pred začatím trestného 
stíhania alebo v prípravnom konaní príslušný okresný 
súd v sídle toho krajského súdu, v ktorého obvode je 
súd, ktorý by bol príslušný na konanie o obžalobe, 
a Špecializovaný trestný súd, ak ide o veci patriace do 
jeho pôsobnosti; ak je takých súdov viac, úkony vykonáva 
súd, v ktorého obvode je činný prokurátor, ktorý 
podal príslušný návrh. Ak ide o veci podľa § 16 ods. 2, je 
príslušný okresný súd, ktorý by bol príslušný na konanie 
o obžalobe.“. 
10. V § 56 odsek 2 znie: 
„(2) Najvyšší súd, Špecializovaný trestný súd a krajský 
súd môžu jednotlivé úkony i vo svojom obvode vykonať 
dožiadaním okresného súdu, v ktorého obvode 
má byť úkon vykonaný; najvyšší súd a Špecializovaný 
trestný súd to môže urobiť aj dožiadaním krajského 
súdu.“. 
11. V § 196 ods. 1 druhá veta znie: „Prokurátor a policajt 
bez meškania upovedomia Úrad špeciálnej prokuratúry 
o podanom trestnom oznámení, ak sa týka pôsobnosti 
Špecializovaného trestného súdu.“. 
12. V § 315 druhá veta znie: „O odvolaní proti rozsudku 
Špecializovaného trestného súdu rozhoduje najvyšší 
súd.“. 
13. V § 477 písmeno d) znie: 
„d) slovenským orgánom sa rozumie orgán Slovenskej 
republiky príslušný konať vo veciach upravených 
v tejto časti; o žiadosti o vydanie do cudziny alebo 
o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia je príslušný 
konať krajský súd aj vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti 
Špecializovaného trestného súdu,“. 
14. Za § 563 sa vkladá § 563a, ktorý znie: 
„§ 563a 
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 
používa pojem „Špeciálny súd“ vo všetkých tvaroch, rozumie 
sa tým „Špecializovaný trestný súd“ v príslušnom 
tvare.“. 
15. Za § 567e sa vkladá § 567f, ktorý vrátane nadpisu 
znie: 
„§ 567f 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom 
vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej 
republiky PL.ÚS 17/08 z 20. mája 2009 
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
(1) Vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti Špecializovaného 
trestného súdu, v ktorých bolo začaté trestné 
stíhanie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, 
je príslušný na konanie Špecializovaný trestný súd, ak 
ďalej nie je ustanovené inak. 
(2) Na konanie vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti 
Špecializovaného trestného súdu, v ktorých bola podaná 
obžaloba, návrh na schválenie dohody o vine a treste 
alebo návrh na uloženie ochranného opatrenia pred 
nadobudnutím účinnosti tohto zákona na iný ako Špeciálny 
súd, je príslušný súd určený podľa § 15, § 16 
ods. 1 až 4 a § 17. 
(3) O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam 
Špeciálneho súdu vydaným pred nadobudnutím účinnosti 
tohto zákona rozhoduje najvyšší súd.“. 
Čl. III 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., 
zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona 
č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona 
č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona 
č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona 
č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona 
č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona 
č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona 
č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona 
č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona 
č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona 
č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona 
č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z. a zákona 
č. 214/2009 Z. z. sa mení takto: 
1. V § 4 odsek 3 znie: 
„(3) Minister zriaďuje osobitné útvary s pôsobnosťou 
pre celé územie Slovenskej republiky na odhaľovanie 
a vyšetrovanie trestných činov vo veciach, ktoré patria 
do právomoci Špecializovaného trestného súdu podľa 
osobitného zákona.“. 
Strana 2018 Zbierka zákonov č. 291/2009 Čiastka 101 
 
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa. 
Čl. IV 
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona 
č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona 
č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona 
č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona 
č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona 
č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona 
č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona 
č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu 
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., 
zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z. 
a zákona č. 59/2009 Z. z. sa mení takto: 
1. V § 12 sa vypúšťa odsek 2. 
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3. 
2. V § 12 odsek 3 znie: 
„(3) Dočasné pridelenie sudcu nesmie presahovať 
dva roky v období troch rokov, ak tento zákon neustanovuje 
inak. To neplatí, ak ide o sudcu, ktorý je dočasne 
pridelený na Špecializovaný trestný súd; v takom 
prípade nesmie dočasné pridelenie presahovať obdobie 
piatich rokov.“. 
3. V § 12a ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami 
„ods. 3“. 
4. V § 14 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a spĺňa podmienku 
podľa § 12 ods. 2“. 
5. V § 24 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta. 
6. V § 34 odsek 8 znie: 
„(8) Práva uvedené v odsekoch 6 a 7 prislúchajú sudcovi 
Špecializovaného trestného súdu obligatórne. 
Sudcovi najvyššieho súdu, ktorý rozhoduje o opravných 
prostriedkoch proti rozhodnutiam Špecializovaného 
trestného súdu, práva uvedené v odsekoch 6 a 7 
prislúchajú v prípade, ak o to sudca najvyššieho súdu 
požiada. V takýchto prípadoch bezpečnosť osôb a obydlia 
zaisťuje bezplatne Policajný zbor, ak o to požiada 
ministra vnútra Slovenskej republiky predseda Špecializovaného 
trestného súdu alebo predseda najvyššieho 
súdu.“. 
7. V § 66 odsek 1 znie: 
„(1) Základným platom sudcu najvyššieho súdu 
a sudcu Špecializovaného trestného súdu je plat rovnajúci 
sa 1,3 násobku platu poslanca národnej rady mesačne, 
ktorý mu patrí od prvého dňa mesiaca, v ktorom 
bol na najvyšší súd alebo Špecializovaný trestný súd 
pridelený alebo preložený.“. 
8. V § 68 ods. 1 písmená c) a d) znejú: 
„c) predsedovi krajského súdu a predsedovi Špecializovaného 
trestného súdu v sume 205,81 eura mesačne, 
d) podpredsedovi krajského súdu a podpredsedovi 
Špecializovaného trestného súdu v sume 119,50 
eura mesačne.“. 
9. V § 69 ods. 1 písmená a) a b) znejú: 
„a) predsedovi senátu krajského súdu a predsedovi senátu 
Špecializovaného trestného súdu v sume 66,39 
eura mesačne, 
b) sudcovi krajského súdu a sudcovi Špecializovaného 
trestného súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, 
v sume 33,20 eura mesačne,“. 
10. V § 69 odsek 2 znie: 
„(2) Funkčný príplatok za výkon funkcie patrí sudcovi 
Špecializovaného trestného súdu a sudcovi najvyššieho 
súdu, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch 
vo veciach, na ktoré je v prvom stupni príslušný 
Špecializovaný trestný súd, mesačne v sume rovnajúcej 
sa dvojnásobku priemernej nominálnej mesačnej 
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky 
za predchádzajúci kalendárny rok.“. 
11. § 72 vrátane nadpisu znie: 
„§ 72 
Plat a príplatok počas dočasného pridelenia 
(1) Sudcovi počas dočasného pridelenia patrí funkčný 
plat podľa pôvodného zaradenia. To neplatí pri dočasnom 
pridelení sudcu na Špecializovaný trestný súd, 
ktorému patrí funkčný príplatok podľa § 69 ods. 2. 
(2) Ak je sudca dočasne pridelený na súd vyššieho 
stupňa, patrí mu príplatok počas dočasného pridelenia 
vo výške 5 % zo základného platu mesačne. Ak je sudca 
dočasne pridelený na súd vyšší o dva stupne, patrí mu 
príplatok počas dočasného pridelenia vo výške 10 % zo 
základného platu mesačne; súčet príplatku za výkon 
funkcie na určitom stupni súdu spolu s príplatkom počas 
dočasného pridelenia a základným platom sudcu 
nesmie prevýšiť 130 % základného platu sudcu. To neplatí 
pri dočasnom pridelení sudcu na Špecializovaný 
trestný súd.“. 
12. V § 114 odsek 2 znie: 
„(2) O odvolaní proti rozhodnutiu predsedu okresného 
súdu rozhoduje predseda príslušného krajského 
súdu, o odvolaní proti rozhodnutiu predsedu krajského 
súdu a predsedu Špecializovaného trestného súdu 
rozhoduje ministerstvo. Proti rozhodnutiu predsedu 
najvyššieho súdu je možný rozklad.“. 
13. V § 114 odsek 5 znie: 
„(5) Ak ide o náhradu škody spôsobenej úrazom alebo 
chorobou z povolania, rozhoduje v prvom stupni vždy 
predseda krajského súdu, predseda Špecializovaného 
trestného súdu alebo predseda najvyššieho súdu.“. 
14. V § 120 ods. 3 písmeno b) znie: 
„b) predsedovi Špecializovaného trestného súdu, ak ide 
o sudcu Špecializovaného trestného súdu,“. 
15. V § 150 sa vypúšťa odsek 3. 
16. § 150a sa vypúšťa. 
Čl. V 
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych 
Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 291/2009 Strana 2019 
 
pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z., zákona 
č. 341/2005 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z. z. sa mení 
takto: 
V § 2 písmeno a) znie: 
„a) súdnou pohľadávkou pohľadávka z rozhodovacej 
činnosti a inej činnosti súdov vrátane Špecializovaného 
trestného súdu, pri ktorej vzniká poplatková 
povinnosť zaplatiť súdne poplatky, trovy trestného 
konania, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady 
súdneho konania,“. 
Čl. VI 
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona 
č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z. a zákona 
č. 59/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 
1. V § 46 odsek 2 znie: 
„(2) Na konanie pred Špecializovaným trestným súdom 
je príslušný špeciálny prokurátor a prokurátor 
Úradu špeciálnej prokuratúry.“. 
2. § 51 znie: 
„§ 51 
Na zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry môže generálny 
prokurátor a v rozsahu svojej pôsobnosti aj 
krajský prokurátor a vyšší vojenský prokurátor určiť 
výnimky z ustanovení § 46 až 50.“. 
3. V § 55b odsek 1 znie: 
„(1) Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor nad 
zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania 
a v prípravnom konaní, trestne stíha osoby podozrivé 
zo spáchania trestných činov a uplatňuje oprávnenia 
prokurátora v konaní pred súdom, a to vo 
veciach, ktoré patria do právomoci Špecializovaného 
trestného súdu.“. 
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 36 sa vypúšťa. 
5. Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu 
znie: 
„§ 56a 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom 
vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej 
republiky PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009 
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
Na konanie vo veciach podľa § 567f ods. 1 a 2 Trestného 
poriadku je príslušný špeciálny prokurátor a prokurátor 
Úradu špeciálnej prokuratúry.“. 
Čl. VII 
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych 
čakateľoch prokuratúry v znení zákona 
č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona 
č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona 
č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona 
č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona 
č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona 
č. 622/2005 Z. z. a zákona č. 520/2008 Z. z. sa mení 
takto: 
V § 98a sa slová „šesťnásobku“ nahrádzajú slovami 
„dvojnásobku“. 
Čl. VIII 
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona 
č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona 
č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona 
č. 267/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona 
č. 550/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona 
č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona 
č. 403/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona 
č. 728/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona 
č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona 
č. 664/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona 
č. 199/2007 Z. z., zákona č. 253/2007 Z. z., zákona 
č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona 
č. 166/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z. a zákona 
č. 59/2009 Z. z. sa mení takto: 
§ 150a znie: 
„§ 150a 
Ak sa v tomto zákone používajú pojmy krajský súd 
a predseda krajského súdu, rozumie sa tým aj Špecializovaný 
trestný súd a predseda Špecializovaného trestného 
súdu; to neplatí na účely § 138 ods. 2 druhej vety 
a § 138a ods. 2 prvej vety a druhej vety.“. 
Čl. IX 
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., 
zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona 
č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 597/2008 Z. z. sa 
mení takto: 
1. V § 4 ods. 2 písmeno c) znie: 
„c) schvaľuje zásady výberového konania na funkcie 
predsedu okresného súdu, predsedu krajského 
súdu, predsedu Špecializovaného trestného súdu, 
podpredsedu okresného súdu, podpredsedu krajského 
súdu a podpredsedu Špecializovaného trestného 
súdu,“. 
2. V § 12 ods. 1 písmeno b) znie: 
„b) volebná komisia pre Najvyšší súd Slovenskej republiky, 
volebné komisie pre obvody krajských súdov 
a volebná komisia pre Špecializovaný trestný súd 
(ďalej len „volebná komisia“).“. 
3. V § 12 odsek 3 znie: 
„(3) Členmi hlavnej volebnej komisie sú zástupcovia 
sudcovských rád Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
a Špecializovaného trestného súdu, a to vždy jeden 
z členov za každú sudcovskú radu, a zástupcovia kolégií 
predsedov sudcovských rád, a to vždy jeden z členov 
Strana 2020 Zbierka zákonov č. 291/2009 Čiastka 101 
 
kolégia predsedov sudcovských rád za každé kolégium. 
Sudcovské rady a kolégiá predsedov sudcovských rád 
zvolia svojich zástupcov v hlavnej volebnej komisii najneskôr 
do 15 dní odo dňa vyhlásenia volieb. Členovia 
hlavnej volebnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu 
hlavnej volebnej komisie; ak nemožno predsedu určiť 
voľbou, určí sa žrebom; žrebovanie riadi vedúci kancelárie 
súdnej rady.“. 
4. V § 17 ods. 3 písmeno b) znie: 
„b) predseda sudcovskej rady Špecializovaného trestného 
súdu pre zhromaždenie sudcov Špecializovaného 
trestného súdu,“. 
Čl. X 
Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným 
použitím informačno-technických prostriedkov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona 
č. 757/2004 Z. z., zákona č. 311/2005 Z. z. a zákona 
č. 59/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 
1. V § 4a ods. 1 písmeno a) znie: 
„a) krajský súd s pôsobnosťou podľa osobitného 
predpisu6) vo vzťahu k vojenským objektom, vojenským 
zariadeniam, osobám vykonávajúcim vojenskú 
službu a civilným zamestnancom v pôsobnosti 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky v súvislosti 
s ich pracovnou činnosťou alebo ak je žiadateľom 
Vojenské spravodajstvo; to neplatí, ak ide o vec 
patriacu do pôsobnosti Špecializovaného trestného 
súdu,“. 
2. V § 4a ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza 
bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak 
ide o vec patriacu do pôsobnosti Špecializovaného 
trestného súdu.“. 
Čl. XI 
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 638/2005 Z. z., zákona 
č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona 
č. 668/2007 Z. z. sa mení takto: 
V § 34 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „okrem sudcu 
Špeciálneho súdu“. 
Čl. XII 
Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov 
Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 
v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona 
č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona 
č. 517/2008 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z. z. sa mení 
a dopĺňa takto: 
1. § 5 vrátane nadpisu znie: 
„§ 5 
Sídlo a obvod Špecializovaného trestného súdu 
Sídlom Špecializovaného trestného súdu je mesto Pezinok; 
jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.“. 
2. Za § 18h sa vkladá § 18i, ktorý vrátane nadpisu 
znie: 
„§ 18i 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom 
vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej 
republiky PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009 
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane 
prechodu správy majetku štátu, práv a povinností vyplývajúcich 
z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých 
vzťahov a iných obdobných právnych 
vzťahov a práv a povinností z osobných vzťahov sudcu 
k štátu prechádza dňom vyhlásenia nálezu Ústavného 
súdu Slovenskej republiky PL.ÚS 17/08 z 20. mája 
2009 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zo Špeciálneho 
súdu na Špecializovaný trestný súd.“. 
Čl. XIII 
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona 
č. 517/2008 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z. z. sa mení 
a dopĺňa takto: 
1. V § 5 odsek 2 znie: 
„(2) Do sústavy súdov Slovenskej republiky patrí aj 
Špecializovaný trestný súd.“. 
2. V § 8 ods. 1 písmená a) a b) znejú: 
„a) o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam 
krajských súdov a Špecializovaného trestného 
súdu, ak tak ustanovujú predpisy o konaní pred 
súdmi, 
b) o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam 
okresných súdov, krajských súdov, Špecializovaného 
trestného súdu a najvyššieho súdu, 
ak tak ustanovujú predpisy o konaní pred súdmi,“. 
3. § 9 znie: 
„§ 9 
(1) Špecializovaný trestný súd koná a rozhoduje 
v trestnoprávnych veciach a v iných veciach, o ktorých 
to ustanovuje predpis o konaní pred súdmi. 
(2) Špecializovaný trestný súd má postavenie krajského 
súdu.“. 
4. V druhej časti piata hlava vrátane nadpisu znie: 
Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 291/2009 Strana 2021 
 
„PIATA HLAVA 
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD 
§ 25 
Senát Špecializovaného trestného súdu sa skladá 
z troch sudcov, z ktorých jeden je predsedom senátu. 
Predseda senátu riadi a organizuje činnosť senátu. 
§ 26 
Plénum Špecializovaného trestného súdu vykonáva 
pôsobnosť kolégia krajského súdu; § 17 ods. 3 sa použije 
primerane.“. 
5. V § 45 odsek 1 znie: 
„(1) Na riadení a správe súdov sa podieľa sudcovská 
rada ako orgán sudcovskej samosprávy. Sudcovská 
rada sa zriaďuje na okresnom súde, krajskom súde, 
najvyššom súde a Špecializovanom trestnom súde. Ak 
nie je sudcovská rada zvolená, pôsobnosť sudcovskej 
rady vykonáva plénum súdu.“. 
6. V § 51 odsek 5 znie: 
„(5) V konaní na Špecializovanom trestnom súde, 
krajskom súde podľa osobitného zákona17) alebo v konaní 
o riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkoch 
vec vybaví senát, ktorému bola v súlade 
s rozvrhom práce pridelená náhodným výberom, ak sa 
skutočnosti odôvodňujúce prerozdelenie veci podľa odseku 
4 netýkajú všetkých sudcov.“. 
7. V § 59 druhá veta znie: „Rokovací poriadok určí aj 
spôsob ustanovovania členov revízneho oddelenia pre 
revíziu Špecializovaného trestného súdu.“. 
8. V § 67 ods. 1 písmeno b) znie: 
„b) ministerstvo o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom 
krajského súdu a predsedom Špecializovaného 
trestného súdu,“. 
9. V § 71 písm. c) prvý bod znie: 
„1. metodicky usmerňuje a kontroluje výkon správy 
okresných súdov, krajských súdov a Špecializovaného 
trestného súdu predsedami týchto súdov,“. 
10. V § 72 ods. 1 písm. e) tretí bod znie: 
„3. Špecializovaného trestného súdu.“. 
11. V § 73 odsek 4 znie: 
„(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia primerane aj 
pre Špecializovaný trestný súd a najvyšší súd.“. 
12. V § 74 odsek 5 znie: 
„(5) Predseda Špecializovaného trestného súdu okrem 
činností uvedených v odseku 1 vykonáva správu 
Špecializovaného trestného súdu aj tým, že zabezpečuje 
podklady na výber uchádzačov o funkciu sudcu na 
Špecializovanom trestnom súde a vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie voľného miesta sudcu na tomto 
súde.“. 
13. V § 78 ods. 2 úvodná veta znie: „Riaditeľ správy 
krajského súdu vykonáva správu krajského súdu, riaditeľ 
správy Špecializovaného trestného súdu 
vykonáva správu Špecializovaného trestného súdu 
a riaditeľ správy najvyššieho súdu vykonáva správu 
najvyššieho súdu tým, že okrem činností uvedených 
v odseku 1 ďalej zabezpečuje“. 
14. V § 84 odsek 5 znie: 
„(5) Predseda Špecializovaného trestného súdu a riaditeľ 
správy Špecializovaného trestného súdu vypracúvajú 
vecne odôvodnený návrh rozpočtu Špecializovaného 
trestného súdu, ktorý môže obsahovať aj návrh 
rozpočtových priorít Špecializovaného trestného súdu 
do 15. novembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom 
sa pripravuje rozpočet na nasledujúci rok. Návrh 
rozpočtu Špecializovaného trestného súdu prerokuje 
minister s predsedom Špecializovaného trestného 
súdu. Takto pripravené podklady k tvorbe rozpočtu 
Špecializovaného trestného súdu predloží predseda 
Špecializovaného trestného súdu v termíne do 31. decembra 
kalendárneho roka ministerstvu a súdnej 
rade.“. 
15. V § 85 druhá veta znie: „Vypracovaný návrh rozpočtu 
odošle na vedomie predsedovi Špecializovaného 
trestného súdu a predsedovi krajského súdu, ktorý 
s návrhom oboznámi okresné súdy.“. 
16. § 91 znie: 
„§ 91 
Ak nie je na Špecializovanom trestnom súde ustanovený 
senát alebo ak z iného dôvodu nemôže Špecializovaný 
trestný súd vykonávať svoju právomoc podľa tohto 
zákona alebo osobitného zákona, vykonáva ju 
Krajský súd v Banskej Bystrici; senát krajského súdu 
sa v takom prípade skladá z troch sudcov, z ktorých jeden 
je predsedom senátu.“. 
17. V § 92 odsek 1 znie: 
„(1) Ministerstvo vydá všeobecne záväzným právnym 
predpisom správny a kancelársky poriadok pre okresné 
súdy, krajské súdy a Špecializovaný trestný súd, 
ktorý podrobnejšie upraví najmä organizáciu súdu, organizáciu 
práce, štruktúru a úlohy zamestnancov súdu 
a súdnych oddelení alebo iných organizačných útvarov 
súdu pri výkone súdnictva a kancelárske práce 
na súdoch.“. 
18. Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu 
znie: 
„§ 101a 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom 
vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej 
republiky PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009 
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
Senáty najvyššieho súdu, ktoré boli ku dňu vyhlásenia 
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. 
ÚS 17/08 z 20. mája 2009 v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky podľa rozvrhu práce senátmi rozhodujú- 
Strana 2022 Zbierka zákonov č. 291/2009 Čiastka 101 
 
cimi o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam 
Špeciálneho súdu, sú odo dňa vyhlásenia 
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 
17/08 z 20. mája 2009 v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky senátmi, ktoré rozhodujú o riadnych opravných 
prostriedkoch proti rozhodnutiam Špecializovaného 
trestného súdu.“. 
Čl. XIV 
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia 
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 
sp. zn. PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009 v Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky. 
Ivan Gašparovič v. r. 
Pavol Paška v. r. 
Robert Fico v. r. 
Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 291/2009 Strana 2023 
 
 
3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009