Výzva na predloženie cenovej ponuky - hygienické a čistiace potreby
Pridané: 26.06.2013

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Číslo: Spr 3/13-10 v Pezinku 26.06.2013 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Verejný obstarávateľ (ďalej len obstarávateľ): Špecializovaný trestný súd Zastúpený: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu Adresa: Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok e-mail: [email protected] IČO: 307 96 130 DIČ: 2021900342 Tel: 033/6903 146, 0905 901 667 . 2. Názov predmetu a druh zákazky: Hygienické a čistiace potreby - zákazka na dodanie tovaru. 3. Opis predmetu zákazky: Priebežné zabezpečovanie dodávok vybraných druhov hygienických a čistiacich potrieb, vrátane služieb spojených s dopravou na miesto dodania a vyložením tovaru. Dodávka tovaru bude prebiehať na základe čiastkových objednávok podľa potreby obstarávateľa v cenách, ktoré musia byť v súlade s výsledkom tohto výberového konania. Obstarávateľ požaduje:  dodávky hygienických a čistiacich potrieb v sortimente podľa prílohy č. 1., pričom uvedené množstvo pri jednotlivých položkách v prílohe č. 1 je predpokladané odobraté množstvo za obdobie 1 roka.  vyloženie tovaru v mieste určenia zodpovedným zamestnancom obstarávateľa  zodpovednosť za spôsobené škody súvisiace s dodaním nekvalitného tovaru. 4. Miesto dodania predmetu zákazky: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok. 5. Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): Hlavný slovník: 33.77.00.00-8 papierové hygienické výrobky 39.83.00.00-9 čistiace prostriedky Doplnkový slovník: FG08-3 na použite v kanceláriách 6. NUTS kód: SKO1 Bratislavský kraj 7. Termín dodania predmetu zákazky: Termín dodania predmetu zákazky je do 5 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky. Dodávku je potrebné realizovať komplexne tak, ako je predložená objednávka. 8. Podmienky financovania: predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu obstarávateľa úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným stykom v eurách ( € ) v 14 dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry do podateľne obstarávateľa, po prevzatí tovaru obstarávateľom a po podpísaní dodacieho listu obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 9. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celkové predpokladané odobraté množstvo predmetu zákazky s DPH, tak, ako je uvedené v riadku 32. Prílohy č. 1 tejto výzvy. 10. Rozsah cenovej ponuky: Obstarávateľ požaduje v cenovej ponuke predložiť: ponuku na celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1 návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2. Obstarávateľ v cenovej ponuke žiada určiť cenu za celkové predpokladané množstvo spolu tak, ako je uvedené v prílohe č. 1. Objednávky na dodávku budú uplatňované v týchto cenách. doklad o oprávnení podnikať, prehlásenie uchádzača, že počas odoberania predpokladaného množstva tovaru ponuková cena nebude menená s výnimkou zmeny zákonnej sadzby DPH . Poznámka: V predpokladanej cene za odobraté množstvo musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace so skladovaním, dopravou, vyložením a všetky prípadne ostatné náklady dodávateľa súvisiace s predmetom zákazky. 11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: nie je potrebná 12. Lehota na predloženie cenovej ponuky: Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku do 11. júla 2013 do 11.30 hod. na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok v zalepenej obálke, označenej obchodným menom uchádzača a označením „ HYGIENICKÉ POTREBY - NEOTVÁRAŤ .“ Obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky a písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. 13. Spôsob objednávania tovaru: Víťaznému uchádzačovi bude obstarávateľ zasielať objednávky na dodanie predmetu zákazky až do vyčerpania predpokladaného množstva s náležitosťami podľa tejto výzvy a víťaznej cenovej ponuky. 14. Použije sa elektronická aukcia: Nie. 15. Ďalšie informácie: Za účelom predloženia cenových ponúk obstarávateľ oslovil viacerých dodávateľov, výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená aj na internetovej stránke súdu a cenovú ponuku môže predložiť ktorýkoľvek uchádzač Proti rozhodnutiu obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak úspešný uchádzač stratí oprávnenie a schopnosť plniť dodávku na predmet zákazky, bude obstarávateľ objednávať tovar u uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste vo výberovom konaní. Dôvodom na neuplatnenie objednávky u úspešného uchádzača podľa tohto výberového konania je opakované nedodržanie splnenia predmetu objednávky, pričom za opakované nesplnenie sa považuje 3x. 16. Upozornenie: Obstarávateľ požaduje dodržať špecifikáciu predmetu zákazky tak, ako je uvedené v popise jednotlivých položiek, resp. ekvivalentu ( gramáž, účel použitia výrobku, formu, resp. konzistenciu a pod. ). 17. Odstúpenie od súťaže: Obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlasovala. Prílohy:  príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky - hygienické a čistiace potreby  príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria Ing. Marián KLOKNER riaditeľ správy súdu Príloha č.2 Návrh na plnenie kritéria Uchádzač: Názov: Sídlo: IČO: Bankové spojenie: Oprávnený zástupca: Telefón: E-mailová adresa: Ponúkaná cena v členení: predmet obstarávania Cena za predpokladané odobraté množstvo bez DPH DPH s DPH hygienické a čistiace potreby - spolu Poznámka: 1. Táto cena je spolu, podľa prílohy č. 1, t.j. za celé predpokladané množstvo tak, ako je v riadku č. 32. prílohy č. 1 tejto výzvy. 2. Cenu určiť v mene euro. 3. Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady uchádzača na predmet zákazky. 4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci DPH Dátum:....................... ............................................................ podpis štatutárneho orgánu uchádzača
3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009