Dodávka a montáž rámového detektora
Pridané: 26.04.2012

 
Verejný obstarávatel:
Suvorovova
902 01 Pezinok
Špecializovaný trestný súdSIA, P.O.BOX 117
Spr 142/12
ZÁKAZKA S NíZKOU HODNOTOU - TOVARY
realizovaná formou elektronickej aukcie
SÚTAŽNÉ PODKLADY
Predmet obstarávania: Dodávka a montáž
~ámového detektora
Súlad sútažných podkladov so zákonom
C. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a
V Pezinku dna 23.04.2012
doplnení niektorých zákonov v platnom znení potvrdzuje:
SV
Kbv , l~/l
ona u enova
odborne spôsobilá Soba na VO
V Pezinku dna 23.04.2012
Ing. Marián Klokner
riaditel správy súdu
2
Obsah:
A. Pokyny na vypracovanie ponuky
Cast l. - Všeobecné informácie
1. Identifikácia obstarávatela
2. Predmet zákazky
3. Spôsob zverejnenia výzvy
4. Miesto plnenia predmetu zákazky
5. Komplexnost dodávky
6. Zdroj financných prostriedkov
7. Typ zmluvy
8. Spolocný slovník obstarávania
9. NUTS kód
10. Platnost ponuky
11. Náklady na ponuku
Cast II. Dorozumievanie a vysvetlovanie
12. Dorozumievanie medzi obstarávatelom a uchádzacom
13. Vysvetlovanie a doplnenie sútažných podkladov
Cast III. Príprava ponuky
14. Jazyk ponuky
15. Vyhotovenie ponuky
16. Obhliadka predmetu zákazky
17. Obsah ponuky
18. Dôvod vylúcenia
19. Odstúpenie od sútaže
Cast IV. Predkladanie ponuky
.
20. Miesto a lehota predkladania ponúk
Cast V. Vyhodnotenie ponúk
21. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
22. Uzavretie zmluvy
23. Dalšie informácie
B. Spôsob urcenia ceny
24. Mena na vyhodnotenie ponúk
25. Spôsob urcenia ceny
C. Kritéria na hodnotenie ponúk
26. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
D. Postup sútaže
E. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania
str.c.
3
3
5
6
6
6
7
8
8
9
3
A. Pokyny na vypracovanie ponuky
Cast
l.
Všeobecné informácie:
1. Verejný obstarávatel (dalej len obstarávatel): Špecializovaný trestný súd Pezinok
Zastúpený: Ing. Marián Klokner, riaditel správy súdu
Adresa:
e-mail:
ICO:
DIC:
Tel:
Suvorovova S/A, P.O.BOX 117, 90201 Pezinok
307961 130
2021900342
033/6903 146, 090S 901 667
2. Predmet zákazky:
2.1. Predmetom zákazky je:
• dodanie rámového detektora kovov pre kontrolu osôb vstupujúcich do budovy súdu,
• inštalácia zariadenia,
• nastavenie a spustenie do prevádzky,
• zaškolenie obsluhy.
2.2. Technická špecifikácia
2.2.1. Popis:
Zariadenie musí umožnit:
• skontrolovat osoby vstupujúce do objektu súdu za úcelom zamedzenia prenášania
nebezpecných predmetov do objektu,
• detekciu nebezpecných kovových predmetov bez ohladu na ich tvar, velkost, uloženie
a orientáciu,
• detekciu magnetických a nemagnetických zbraní,
• vylúcenie detekcie predmetov dennej potreby, ktoré nie sú nebezpecné, ako sú napríklad
mince, klúce, opasky,
• nastavenie citlivosti detekcie.
2.2.2. Všeobecná špecifikácia: Zariadenie musi byt nové, nepoužívané ani na predvádzacie
úcely, jedná sa o :;tandardný produkt.
2.2.3. Rozmerová špecifikácia: Konštrukcia zariadenia pevná, ucelená, priechodná, umožnujúca
pohodlný prechod osôb, bezbariérový prístup.
2.2.4. Pripojenie na elektric.siet: Pripojenie na štandardný rozvod elektrickej energie, s
možnostou pripojenia na záložné batérie, prechod na režim
záložných batérií bez manuálneho zásahu obsluhy.
2.2.5. Detekcia:
• minimálne 8 nezávislých detekcných zón,
• vizuálna a akustická indikácia nebezpecného predmetu,
• nezávislé detekovanie nebezpecných predmetov v jednotlivých zónach,
• obojsmerná prevádzka.
2.2.6. Indikácia:
Vizuálna:
• zobrazenie polohy a prípadne aj orientacnej vl3lkosti nebezpecného predmetu,
• nastavitelná dlžka vizuálneho zobrazenia alarmu,
• nastavitelná dlžka rozsvietenia signálu cervenej farby, signalizujúceho nevstupovat.
4
Akustická:
• zvukový upozornujúci signál snastavitelnou hlasitostou signálu,
• možnost nastavenia dížky alarmu,
• nastavitelná zvuková výstraha, ak prechod osoby je príliš skoro po predchádzajúcom alarme.
2.2.7.
2.2.8.
•••
Nastavenie citlivosti:
nastavenie citlivosti detekcie nebezpecných predmetov, manuálne alebo automaticky, na
konkrétne predmety.
Ochrana a bezpecnost:
pre zabránenie neoprávnenej manipulácie zariadenie musí mat možnost zabezpecenia
nastavenia,
vypínace, káble, konektory zabudované vo vnútri detektora,
indikácia zapnutia zariadenia,
systém, ktorý oznámi obsluhe, že došlo k zmene nastavenia.
2.2.9. Štatistika:
• pocítadlo priechodov,
• zobrazenie poctu alarmov.
2.2.10. Certifikáty, štandardy, bezpecnost:
• zariadenie musí umožnit priechod pre osoby s kardiostimulátorom, tehotné ženy
a nepoškodzovat magnetické nosice,
• elektrická bezpecnost EN 60950,
• stupen ochrany min. lP 55,
• vyžarovanie EMC-EN 50081-1
• odolnost EN 50082-1,
• zariadenie musí spínat medzinárodné bezpecnostné štandardy pre bezpecnost osôb.
2.2.11. Záruka a servis:
• záruka 30 mesiacov od prevzatia,
• dostupnost náhradných dielov aj po uplynutí zárucnej doby,
• technická podpora, servis, odborné prehliadky, skúšky, revízie.
Poznámka:
Požadovaná technická špecifikácia je minimálna, zariadenie môže mat aj vyššiu technickú úroven,
nakolko však kritériom na výber zariadenia je najnižšia cena, obstarávatel neprihliada pri
vyhodnocovaní ponúk na vyššiu technickú úroven zariadenia.
3. Spôsob zverejnenia výzvy
• obstarávatel zašle výzvu na predloženie cenovej ponuky piatim dodávatelom,
• výzva na predloženie cenovej ponuky bude spolu so sútažnými podkladmi zverejnená na
internetovej stránke súdu,
• cenovú ponuku môže predložit ktorýkolvek uchádzac, ak splní podmienky dané sútažnými
podkladmi.
4. Miesto plnenia predmetu zákazky:
Objekt súdu na adrese: Skuteckého 10, 97487 Banská Bystrica
5. Komplexnost predmetu zákazky:
Zákazku nie je možné rozdelit na casti a ponuku je potrebné predložit komplexne, na celý
predmet zákazky.
6. Zdroj financných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpoctu prostriedkov štátneho rozpoctu. Preddavok na
plnenie zákazky sa neposkytuje.
5
7. Typ zmluvy:
7.1. Obstarávatel uzatvorí s vybraným uchádzacom Kúpnu zmluvu podla
Obchodného zákonníka
7.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na predmet dodania zákazky tvorí samostatnú
cast E.
§ 409 a nasledujúcichC. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania.
7.3. Termín plnenia zmluvy:
Zmluva bude uzavretá s lehotou na plnenie do 6 týždnov odo dna nadobudnutia úcinnosti
zmluvy.
8. Spolocný slovník obstarávania ( CPV):
Hlavný slovník: 35124000-9 detektory kovov
Doplnkový slovník: IA 36-4 pre budovy
9. NUTSkód:
SK032 Banskobystrický kraj
10. Platnost ponuky:
Ponuky uchádzacov zostávajú platné do 30 dní od podpisu zmluvy s vítazným uchádzacom.
11. Nákladyna ponuku:
Všetky náklady na vypracovanie ponuky znáša uchádzac.
Cast II.
Dorozumievanie a vysvetlovanie
12. Dorozumievaniemedzi obstarávateloma u~hádzacom:
12.1. Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávatelom a uchádzacmi sa bude
uskutocnovat v slovenskom jazyku písomnou alebo elektronickou formou.
13. Vysvetlovaniea doplnenie sútažných podkladov:
13.1. V prípade potreby objasnit údaje uvedené v sútažných podkladoch, môže ktorýkolvek z
uchádzacov požiadat o ich vysvetlenie u obstarávatela.
13.2. Pri poskytovaní vysvetlenia resp. informácií, napr. telefonicky, osobne, ked nemožno trvalo
zachytit ich obsah, tieto informácie sa dorucia aj v písomnej forme resp. v elektronickej forme
najneskôr do 3 dní odo dna poskytnutia vysvetlenia všetkým uchádzacom.
13.3. Za vcas dorucenú požiadavku uchádzaca o vysvetlenie podla bodu 13.1. sa považuje
požiadavka dorucená obstarávatelovi v písomnej alebo elektronickej forme, najneskôr do
11.05.2012.
13.4. Odpoved na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženej zo strany uchádzacov dorucí
obstarávatel uchádzacom do 16.05.2012.
13.5. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie
dorucenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.
13.6. V prípade, ak jeden z uchádzacov požiada o vysvetlenie, odpoved bude obstarávatelom
zaslaná všetkým uchádzacom.
6
Cast m.
Príprava ponuky
14. Jazyk ponuky:
14.1. Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.
14.2. Ak ponuku predkladá uchádzac so sídlom mimo územia SR a CR, doklad o oprávnení
podnikat musí predložit v pôvodnom jazyku a súcasne musí byt preložený do slovenského
jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad
do slovenského jazyka.
15. Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byt vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlaciarnou pocítaca,
perom s nezmazatelným atramentom a pod.
16. Obhliadka predmetu zákazky:
Obhliadka miesta plnenia bude dna 10.05.2012 o 10,00 hod. na adrese: Skuteckého 10,
974 87 Banská Bystrica.
Dôvodom vykonania obhliadky je:
16.1. posúdenie miesta urceného na fyzické osadenia rámového detektora,
16.2. preverit prípadné rušenie správnej cinnosti detektora vonkajšími vplyvmi,
16.3. neúcast na obhliadke nie je dôvodom na vylúcenie zo sútaže za podmienky, ak rámový
detektor bude splnat náležitosti podla týchto sútažných podmienok a uchádzac nepotrebuje
pre vypracovanie ponuky obhliadku.
Pozn.: na danom mieste bol v minulosti rámový detektor osadený.
17. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzacom musí obsahovat:
17.1. Doklad o oprávnení podnikat.
17.2. Cenovú ponuku - návrh na plnenie kritéria, v rozsahu podla prílohy
tejto výzvy a sútažných podkladov.
17.3. Vyhlásenie uchádzaca podla prílohy
18. Dôvod vylúcenia:
Dôvodom na vylúcenie zo sútaže bude, ak uchádzac nepredloží ktorýkolvek požadovaný
doklad uvedený v bode 17.
19. Odstúpenie od sútaže:
Obstarávatel si vyhradzuje právo odstúpit od sútaže, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za
ktorých sa sútaž vyhlasovala.
C. 1, vypracovanú podlaC. 2.
Cast
IV.
Predkladanie ponuky
20. Miesto a lehota predkladania ponúk:
20.1. Ponuku vypracovanú v súlade s požiadavkami obstarávatela uchádzac predkladá písomne
v slovenskom jazyku, v jednom vyhotovení v podatelni obstarávatela na adrese:
Špecializovaný trestný súd, Suvorovova S/A, 902 01 Pezinok.
7
20.2. Uchádzac predkladá ponuku v zalepenom obale, oznaceným obchodným menom uchádzaca
a oznacením: Zákazka s nízkou hodnotou - "Dodávka a montáž rámového detektora NEOTVÁRAT"
.
20.3. 8tránkové hodiny v podatelni obstarávatela sú v pracovné dni:
Pondelok - piatok od 8,00 do 15.00 hodiny.
20.4. Lehota na predkladanie ponúk je do 10.30 hodiny dna 17.05.2012.
20.5. Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 20.4. bude vrátená uchádzacovi
neotvorená.
20.6. Uchádzac bude upovedomený o vylúcení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúcenia.
CastV.
Vyhodnotenie ponúk
21. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
21.1. Obstarávatel v prvej etape vyhodnotí ponuky uchádzacov vo vztahu k splneniu podmienok
úcasti uvedených v bode 17. tejto výzvy a následne výsledok oznámi elektronickými
prostriedkami všetkým uchádzacom. Prvá etapa bude vyhodnotená do: 18.05.2012.
21.2. Do druhej etapy sútaže postúpia uchádz::lci, ktorí splnili podmienky úcasti a týmto
obstarávatel zašle kódy a prístupové práva k elektronickej aukcii.
21.3. V druhej etape sa výber najúspešnejšieho uchádzaca bude realizovat prostredníctvom
elektronickej aukcie.
21.4. Obstarávatel oznámi ihned po ukoncení druhej etapy t.j. po ukoncení elektronickej aukcie,
úspešnost resp. neúspešnost uchádzaca.
21.5. Ak nastanú technické problémy s elektronickou aukciou, vyhodnocované budú ponuky
uchádzacov predložené v listinnej podobe, pricom kritériom vyhodnotenia ponúk bude
najnižšia celková cena v eurách s DPH.
22. Uzavretie zmluvy:
Obstarávatel vyzve úspešného uchádzaca na uzavretie zmluvy.
23. Dalšie informácie:
Obstarávatel odporúca uchádzacom, ktorí lJostúpia do druhej etapy sútaže, postupovat
velektronickej aukcii podla Metodického pokynu k systému EVO a Prírucky používatela
systému EVO. Uvedené materiály sú zverejnené na internetovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie http:www.evo.gov.sk.
B. Spôsob urcenia ceny
24. Mena na vyhodnotenie ponúk:
Cena uvedená v ponuke musí byt urcená v eurách.
25. Spôsob urcenia ceny:
25.1. Cena za požadovaný predmet zákazky musí byt stanovená v zmysle zákona c.18/1996 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisova vyhlášky
zákon
náklady na uchádzaca na splnenie predmetu zákazky
C. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonávaC. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky C. 536/2003 Z. z. a musí obsahovat všetky
8
25.2. Navrhovanú cenu urcit v eurách a v clenení podla prílohy
• cena bez
• DPH
C. 1:DPH
• cena s
25.3. Ak uchádzac nie je platcom DPH, túto skutocnost vyznací nulou v stípci DPH.
DPH spolu
c.
Kritéria na hodnotenie ponúk
26. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena veurách, vrátane DPH,
ktorá bude výsledkom elektronickej aukcie.
D. POSTUP SÚTAŽE
1. Odoslanie výzvy a sútažných podkladov minimálne piatim uchádzacom.
2. Zverejnenie výzvy a sútažných podkladov na internetovej stránke súdu.
3. Obhliadka objektu, spresnenie a zodpovedanie otázok.
4. Predloženie ponuky.
5. Vyhodnotenie ponúk.
6. Elektronická aukcia.
7. Uzavretie zmluvy.
8. Realizácia zmluvy.
9
E. Obchodné podmienky dodania
predmetu obstarávania
Zmluva s úspešným uchádzacom bude uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka
c.513/1991
Zb. v platnom znení.
Obsah zmluvných podmienok, ktoré budú záväzné a nie je prípustné ich menit:
Císlo: Spr ..../2012
KÚPNA ZMLUVA
1. Zmluvné strany:
1.1.
Predávajúci:
Adresa
zastúpený:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
Oprávnené osoby zastupujúce zhotovitela:
vo veciach zmluvy: meno a priezvisko, funkcia
v technických veciach: meno a priezvisko, funkcia, císlo tel.
Zapísaný v: oddiel: , vložka císlo: .
( dalej len "predávajúci")
1 sídlol:
1.2. Kupujúci:
Zastúpený: JUDr. Oldfich Kozlík, predseda súdu
ICO: 307 96 130
DIC: 202 1900 342
Adresa: Suvorovova
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Císlo úctu:
Špecializovaný trestný súd Pezinok5/A, P.O.BOX 177000185131/8180
Oprávnené osoby zastupujúce objednávatela:
- vo veciach zmluvy: JUDr. Oldfich Kozlík, predseda súdu
- v technických veciach: Ing. Marian Klokner, riaditel správy súdu
Zriadený zákonom
niektorých zákonov.
(dalej len "kupujúci")
C. 291/2009 o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení
2. Východiskové
podklady a úvodné ustanovenia
2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:
• výzva na predloženie cenovej ponuky
• sútažné podklady
C. Spr 142/12 zo dna 25.04.2012C. Spr 142/12 zo dna 23.04.2012 na zákazku s nízkou hodnotou.
• ponuka uchádzaca
c zo dna ,
3. Predmet zmluvy
3.1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a montáž zariadenia na kontrolu osôb - rámového
detektora typ: ,v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v prílohe
zmluvy. Súcastou predmetu zmluvy je aj doprava na miesto urcenia a zaškolenie obsluhy.
C. 4 tejto
10
3.2. Kupujúci sa zaväzuje za prevzatý predmet zmluvy zaplatit dohodnutú kúpnu cenu.
4. Dodacie podmienky
4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodat predmet zmluvy podla bodu 3.1. tejto zmluvy najneskôr do
šiestich týždnov od podpisu tejto zmluvy.
4.2. Presný dátum dodania predmetu zmluvy predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr tri
pracovné dni vopred telefonicky, faxom prípadne prostredníctvom elektronickej pošty.
Kupujúci sa zaväzuje uvedený predmet zmluvy v oznámenom termíne prevziat.
4.3. Miestom dodania je budova súdu na Skuteckého ul. c.1 O, 974 87 Banská Bystrica.
4.4. S predmetom zmluvy budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady:
• manuál (návod na obsluhu) s technickými parametrami,
• dodací list a
• certifikát na tovar.
4.5. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich
splnomocnených zástupcov preberací protokol, podpísaním ktorého kupujúci od
predávajúceho predmet zmluvy prevezme.
4.6. Dodanie predmetu zmluvy až do miesta dodania zabezpecuje predávajúci na vlastné náklady
tak, aby bola zabezpecená dostatocná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.
5. Kúpna cena
5.1. Kúpna cena bola stanovená dohodou nasledovne:
Celková kúpna cena predmetu zmluvy vrátane DPH:
(slovom: eur vrátane DPH)
................ Eur
V takto dohodnutej cene je zahrnutá i doprava predmetu zmluvy až na miesto dodania,
inštalácia predmetu zmluvy, zaškolenie obsluhy a všetky ostatné náklady predávajúceho.
5.2. Dohodnutá kúpna cena je pevná a nemenná.
6. Platobné podmienky
6.1. Kúpna cena je splatná na základe koncovej faktúry predávajúceho. Faktúra bude kupujúcemu
zaslaná po odovzdaní predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovat náležitosti danového
dokladu a špecifikáciu ceny. Súcastou faktúry musí byt dodací list a protokol o prevzatí
predmetu zmluvy podla bodu 4.5. tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dna jej
dorucenia kupujúcemu.
6.2. Zmluvné strany potvrdzujú, že kupujúci nie je platitelom
platitelom DPH.
DPH a predávajúci je - nie je
7. Práva a povinnosti zmluvných strán
7.1. Predávajúci je povinný:
a) dodat predmet zmluvy kupujúcemu v dohodnutom rozsahu, lehote a v bezchybnom stave,
b) po odovzdaní zariadení tvoriacich predmet tejto zmluvy predviest ich funkcnost a vykonat
zaškolenie obsluhy.
7.2. Kupujúci je povinný:
a) prevziat predmet zmluvy v den urcený predávajúcim vo výzve podla bodu 4.2. tejto zmluvy
s výnimkou prípadu podla bodu 10.6. zmluvy,
11
b) riadne a vcas zaplatit kúpnu cenu dohodnutG v bode 5.1. tejto zmluvy.
8. Sankcie
8.1. Pre prípad nedodržania zmluvných podmienok sa zmluvné strany dohodli na nasledovných
sankciách:
a) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy má kupujúci právo úctovat
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý den omeškania.
Zaplatením zmluvnej pOkuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody,
b) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci právo úctovat úrok
z omeškania vo výške 0,05
% z nezaplatenej ceny za každý den omeškania.
9. Prevod vlastníctva a nebezpecenstvo škody na veci
9.1. Kupujúci nadobudne užívacie právo k predmetu zmluvy momentom jeho protokolárneho
prevzatia podla bodu 4.5. zmluvy a vlastnícke právo dnom uhradenia kúpnej ceny.
9.2. Nebezpecenstvo škody na veci, a to riziko spojené s predmetom kúpy, napríklad poškodenie,
odcudzenie a podobne, prechádza na kupujúceho momentom jeho protokolárneho prevzatia
podla bodu 4.5. zmluvy.
10.Zodpovednost za vady a záruka
10.1. Predávajúci sa zaväzuje dodat kupujúcemu predmet zmluvy bez vád, vo vyhotovení podla
technickej špecifikácie uvedenej v prílohe
10.2. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy kupujúcemu záruku v trvaní 30 mesiacov.
10.3. Zárucná doba zacína plynút dnom nasledujúcim po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy.
10.4. Ak sa v priebehu zárucnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná závada, je predávajúci
povinný poškodené diely opravit alebo vymenit, a to bezodplatne. Nástup na servisný zásah
je najneskôr do 48 hodín od písomnej reklamácie závady kupujúcim.
10.5. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou predmetu
zmluvy, jeho obsluhou a údržbou, jeho používaním v rozpore s návodom na použitie alebo
jeho neobvyklým spôsobom užívania.
10.6. Zjavné vady predmetu zmluvy je kupujúci povinný reklamovat pri jeho preberaní. Kupujúci je
oprávnený odmietnut prevzatie zjavne poškodenej alebo nekompletnej dodávky predmetu
zmluvy. Dôvody odmietnutia musia byt uvedené v zápise o neprevzatí predmetu zmluvy. Na
neskoršiu reklamáciu zjavných vád zo strany kupujúceho sa neprihliada.
10.7. Postup pri reklamácii predmetu zmluvy sa dalej spravuje zárucnými podmienkami
a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a dalších všeobecne záväzných
právnych predpisov.
C. 4 tejto zmluvy.
11.Zárucný a pozárucný servis
11.1. Predávajúci preberá záväzok na poskytovanie servisných služieb predmetu zmluvy, a to na
jeho technické prehliadky, údržbu a opravy.
11.2. Predávajúci bude realizovat servisné služby podla aktuálnych platných smerníc výrobcu
o servisných službách a podla podmienok uprcNujúcich zodpovednost za vady.
11.3. Predávajúci sa zaväzuje, že po uplynutí zárucnej doby uzatvorí s kupujúcim, na jeho
požiadanie, zmluvu o pozárucnom servise.
12
12. Spolocné a záverecné ustanovenia
12.1. Neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy je príloha
zmluvy - bude doplnená v súlade s výsledkom sútaže.
12.2. Zmluvu je možné menit alebo dopínat len formou písomných dodatkov odsúhlasených
obidvomi zmluvnými stranami.
12.3. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží dve vyhotovenia
a predávajúci dve vyhotovenia.
12.4. Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a úcinnost dnom
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na portáli Úradu Vlády SR. Zverejnenie zmluvy
zabezpecí kupujúci.
12.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu precítali, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne
bez nátlaku podpisujú.
V Pezinku dna .
Predávajúci:
(meno)
oprávnená osoba
C. 4 - Technická špecifikácia predmetu
Prílohy:
• príloha
• príloha
• príloha
• príloha
V Pezinku, dna: 23.04.2012
Kupujúci:
JUDr. Oldiich Kozlík
predseda súdu
C. 1: Návrh na plnenie kritériaC. 2: VyhlásenieC. 3: Sútažné podkladyC. 4: Technická špecifikácia
Ing. Marián Klokner
riaditel správy súdu
13
Príloha
c.1
Návrh na plnenie kritéria na dodávku a montáž rámového detektora
Uchádzac:
Názov:
Sídlo: ICO: DIC: Bankové
.
.
,
E-mai1ová adresa:
• Cenu urcit
uchádzaca v clenení:
v mene euro, kompletne za všetky požadovaný tovar, vrátane všetkých nákladov
predmet obstarávania
navrhovaná cena
DPH
navrhovaná cena
spolu s DPH
detektora - typ ...doplnit
• Ak uchádzac nie je platcom DPH, túto skutocnost vyznací nulou v stípci DPH.
• Cena musí byt stanovená tak, aby zahrnala všetky požiadavky a náklady uchádzaca na
predmet zákazky.
Technická špecifikácia:
Uchádzac doplní: technické dáta a parametre ponúkaného zariadenia a zadefinuje podrobnejšie
technické vlastnosti zariadenia v clenení tak, ako sú uvedené a požadované v technickej špecifikácii
obstarávatela v bode 2.2. sútažných podkladov.
Dátum: .
podpis štatutárneho orgánu uchádzaca
,
...........................................
_ ..~
,
.............. -- •..... - -- -------.------ -- ..···· ..······ ..···· -------···· ··- ..········· ..·····1
______ .... _1
14
Príloha c.2
Vyhlásenie
Uchádzac:
,
i
Názov:
:-..__ _- _-_ _ .._ _-_ - ·············T
i
Sídlo:
..- . _. __ .__ ························r __ ._ _. __ .
..... Jgg: ..
....1, __ ............................................................................ !
!p~g:_________.J___.____________.___ .....
I:;~~~;:~;c~_=i
-==-_ -__ -._-_-:~~::--::_::_~=_.-_:_.~~_:: ___ _~:~~~~~_.~
i
Telefón:
:--
_._ _--_ _._--
I
E-mailová adresa:
týmto vyhlasujem, že rozumiem a súhlasím s podmienkami obstarávatela uvedenými v sútažných
podkladoch na zákazku s nízkou hodnotou "Dodávka a montáž rámového detektora ". V prípade
úspešnosti mojej ponuky súhlasím s tým, že uvedené podmienky sú záväzné pre uzavretie kúpnej
zmluvy.
Zároven vyhlasujem, že ponúkané zariadenie má minimálne technické parametre uvedené
v bode 2.2. týchto sútažných podkladov.
Dátum: .
podpis štatutárneho orgánu uchádzaca
3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009