výzva na predloženie cenovej ponuky - dodávka a montáž žalúzií
Pridané: 23.04.2012

 
 
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
Číslo: Spr 140/12 
  
VÝZVA  
na predloženie cenovej  ponuky - zákazka s nízkou hodnotou  
podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   
  
1.      Verejný obstarávateľ (ďalej len obstarávateľ): Špecializovaný trestný súd Pezinok 
  
      Zastúpený:            Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu 
      Adresa:                 Suvorovova 5/A,  P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok 
      e-mail:                   [email protected]        
      IČO:                     307 961 130 
      DIČ:                     2021900342 
      Tel:                       033/6903 146, 0905 901 667 
.  
2.      Predmet zákazky je:  
  
2.1. dodávka a montáž vertikálnych žalúzií bielej, resp. krémovej farby, do kancelárskych priestorov obstarávateľa, v týchto rozmeroch a počtoch:
  
rozmer v mm 
ks  
rozmer v mm 
ks  
rozmer v mm 
ks  
rozmer v mm 
ks  
2290  x 2970
1
1050  x 2850
1
1600  x 2750
1
1730  x 2900
3
1585  x 2900
2
1100  x 2760
1
2320  x 3700
1
1740  x 3700
3
3140  x 2950
1
1500  x 2760
1
1720  x 3700
3
2300  x 3700
1
1600  x 2850
2
1550  x 2850
2
1670  x 2900
2
1700  x 2900
6
  
2.2. dodávka a montáž závesov na uchytenie žalúzií do steny ( nie do stropu)
  
3.      Miesto dodania predmetu zákazky:  
Špecializovaný trestný súd Pezinok
pracovisko Banská Bystrica
Skuteckého 10
974 87  Banská Bystrica   
  
4.      Termín dodania predmetu zákazky:  
Termín dodania predmetu zákazky je do 15 dní od doručenia objednávky, pričom montážne práce je možné realizovať v dňoch pracovného pokoja, resp. v pracovných dňoch po pracovnej dobe, po dohode s obstarávateľom.  
  
5.      Lehota na predloženie cenovej ponuky: 
  
Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku do 07. mája 2012 do 10.00 hod. na adresu: Špecializovaný trestný súd, Skuteckého 10, 974 87 Banská Bystrica, v zalepenej obálke, označenej obchodným menom uchádzača a označením „ Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - NEOTVÁRAŤ .“ 
  
5.1. Za účelom predloženia cenových ponúk obstarávateľ oslovil viacerých dodávateľov,  výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená aj na  internetovej stránke súdu a cenovú ponuku môže predložiť ktorýkoľvek uchádzač. 
  
5.2.   Obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky 09.mája 2012, víťaznému uchádzačovi zašle objednávku s náležitosťami podľa tejto výzvy a víťaznej cenovej ponuky. Ostatným uchádzačom oznámi, že vo výberovom konaní neuspeli.
  
6.      Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
  
Do ponukovej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky.
  
7.      Rozsah cenovej ponuky:  
Obstarávateľ požaduje v cenovej ponuke predložiť:
-         doklad o oprávnení podnikať,
-         návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1
  
8.      Obhliadka miesta plnenia: 
Ak informácie na vypracovanie tejto ponuky nie sú dostačujúce, objednávateľ umožní obhliadku predmetu zákazky  dňa  30. apríla 2012 o 10,00 hod. na vyššie uvedenej adrese. Kontaktná osoba: Soňa Kubeňová  tel. č. 033/ 6903 120.     
  
9.      Podmienky financovania:  
Obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať bezhotovostne po realizácii prác. 
  
10.  Záručná doba:   
Požadovaná záručná doba na celý predmet zákazky je 30 mesiacov od prebratia obstarávateľom.
  
11.  Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):  
Hlavný slovník:                   39515440-1  Zvislé žalúzie 
                                         45421145-2  montáž žalúzií 
Doplnkový slovník:            FG08-3                       na použite v kanceláriách 
                                               IA 36-4                       pre budovy 
12.   NUTS kód:  
SKO32  Banskobystrický kraj  
  
13.  Náklady na ponuku:  
Všetky náklady na vypracovanie ponuky znáša uchádzač. 
  
Príloha č. 1  - Návrh na plnenie kritérií
  
  
  
  
      Ing. Marián KLOKNER 
           riaditeľ správy súdu
  
  
Príloha č.1 
  
Návrh na plnenie kritéria 
  
Uchádzač:  
  
Názov:  
  
Sídlo: 
  
IČO: 
  
Bankové spojenie:  
  
Oprávnený zástupca:  
  
Telefón:  
  
E-mailová adresa: 
  
  
  
·          Cenu určiť  v mene euro, kompletne za celý predmet zákazky, vrátane všetkých nákladov uchádzača v členení: 
                                      
predmet obstarávania 
  cena bez DPH 
DPH 
cena spolu s DPH 
dodávka a montáž vertikálnych žalúzií  
  
  
  
  
  
·          Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci  DPH. 
  
·          Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady  uchádzača na predmet zákazky.  
  
  
  
  
  
Dátum:.......................                                     ............................................................ 
                                                                       podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
  
  
3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009