Verejné obstarávanie - Reštaurátorské maľovanie kancelárskych priestorov
Pridané: 10.02.2012

 
  
Spr 66/12 
  
Verejný obstarávateľ:           Špecializovaný trestný súd 
Suvorovova 5/A,   P.O.BOX 117            
902 01 Pezinok 
  
  
  
  
  
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU - PRÁCE        
  
  
  
  
S Ú Ť A Ž N É   P O D K L A D Y 
  
  
  
  
  
Predmet obstarávania: Reštaurátorské maľovanie kancelárskych priestorov                 
  
  
  
  
  
  
Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení potvrdzuje: 
  
  
  
  
V Pezinku dňa 09.02.2012                                        Soňa Kubeňová 
                                                                                   odborne spôsobilá osoba na VO 
  
  
  
  
V Pezinku dňa 09.02.2012                                        Ing. Marián Klokner                                                                                                                      riaditeľ správy súdu  
                                                                                    
  

Obsah : 
                                                                                                                                  str.č. 
A. Pokyny na vypracovanie ponuky                                                               3 
  
Časť I. - Všeobecné informácie                                                                                 3 
1.       Identifikácia obstarávateľa 
2.       Predmet zákazky 
3.       Spôsob zverejnenia výzvy a účasť na výberovom konaní 
4.       Miesto plnenia predmetu zákazky 
5.       Komplexnosť dodávky                                                                                             
6.       Zdroj finančných prostriedkov 
7.       Typ zmluvy 
8.       Spoločný slovník obstarávania 
9.       NUTS kód 
10.   Platnosť ponuky 
11.   Náklady na ponuku  
Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie                                                                  4 
12.   Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom 
13.   Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
Časť III. Príprava ponuky                                                                                           5 
14.   Jazyk ponuky  
15.   Vyhotovenie ponuky 
16.   Obhliadka predmetu zákazky 
17.   Obsah ponuky 
18.   Dôvod vylúčenia 
19.   Odstúpenie od súťaže 
Časť IV. Predkladanie ponuky                                                                                              6 
20.   Miesto a lehota predkladania ponúk 
21.   Mena na vyhodnotenie ponúk 
22.   Spôsob určenia ceny 
Časť V. Vyhodnotenie ponúk                                                                                     6 
23.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk  
24.   Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
25.   Uzavretie zmluvy 
26.   Ďalšie informácie 
  
  
B. Spôsob určenia ceny                                                                                     7 
  
C. Kritéria na hodnotenie ponúk                                                                     7 
  
D. Postup súťaže                                                                                                 7 
  
E. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania                     8 
  
  
  

A. Pokyny na vypracovanie ponuky 
  
Časť I. 
Všeobecné informácie: 
  
1.                  Verejný obstarávateľ (ďalej len obstarávateľ): Špecializovaný trestný súd Pezinok 
                         
            Zastúpený: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu 
  
            Adresa:            Suvorovova 5/A,  P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok 
            e-mail:                         [email protected]          
            IČO:                 307 961 130 
            DIČ:                 2021900342 
            Tel:                  033/6903 146, 0905 901 667 
  
2.                  Predmet  zákazky:  
  
2.1.             Predmetom zákazky je:   
  
Reštaurátorské maľovanie kancelárskych priestorov v objekte súdu na adrese:                Skuteckého 10, 974 87 Banská Bystrica v rozsahu:  
  
-          drobné vyspravenie trhlín, odstránenie odutých omietok, vyplnenie dier s prípadným preomietnutím v ploche tak, aby sa dosiahol hladký povrch stien 
-          vykonanie prípadného očistenia stien a stropov  
-          maľovanie realizovať neotierateľným, bielym vápenným náterom na báze vápna, pri zachovaní štukovej výzdoby 
-          práce na štukovej výzdobe nie sú predmetom zákazky  
-          počas prác zabezpečiť zakrytie okien, dverí, príp. ostatného nábytku 
-          pri odovzdávaní prác musia byť priestory, okná a dvere upratané a očistené od náteru. 
  
2.2.             Podmienky vykonania zákazky:  
  
-          práce môže v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica                 č. BB-12/106/379/DUD zo dňa 19.01.2012, len osoba s oprávnením vykonávať reštaurátorské práce alebo obnovu historickej architektúry, nakoľko predmetný objekt je evidovaný                v ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky 
-          Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica bude vykonávať nad prácami štátny pamiatkový dohľad a vybraný uchádzač je povinný rešpektovať pokyny pamiatkového úradu. 
  
2.3.             Špecifikácia priestorov na maľovanie 
  
-          celková výmera na maľovanie stien a stropov je cca 408 m2 
-          dispozičné riešenie - podrobná špecifikácia stien, stropov  a rozmiestnenia kancelárií je v prílohe č. 4  týchto súťažných podkladov.  
  
3.                  Spôsob zverejnenia výzvy 
  
·                obstarávateľ zašle výzvu na predloženie cenovej ponuky trom  dodávateľom, 
·                výzva na predloženie cenovej ponuky bude spolu so súťažnými podkladmi zverejnená na internetovej stránke súdu, 
·                cenovú ponuku môže predložiť ktorýkoľvek uchádzač, ak splní podmienky dané súťažnými podkladmi. 
  
4.                  Miesto plnenia predmetu zákazky: 
  
Objekt súdu na adrese: Skuteckého 10, 974 87 Banská Bystrica 
  
  
5.                  Komplexnosť  predmetu zákazky: 
Zákazku  nie je možné rozdeliť na časti a ponuku je potrebné predložiť komplexne, na celý predmet zákazky. 
  
6.                  Zdroj finančných prostriedkov: 
     Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu prostriedkov štátneho rozpočtu. Preddavok na plnenie zákazky sa neposkytuje. 
  
7.                  Typ zmluvy:  
  
7.1.             Obstarávateľ uzatvorí s vybraným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
  
7.2.             Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok uskutočnenia prác tvorí samostatnú časť E. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania. 
  
7.3.             Termín plnenia zmluvy:  
  
Zmluva bude uzavretá s lehotou na plnenie do dvoch týždňov odo dňa nadobudnutia  účinnosti zmluvy. 
  
8.                  Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): 
Hlavný slovník:              45442100-8       maliarske a natieračské práce 
                                   45454100-5       reštaurovanie         
            Doplnkový slovník:         FG08-3             na použite v kanceláriách 
                                               IA 36-4              pre budovy 
  
9.                  NUTS kód: 
SKO32  Banskobystrický kraj  
  
10.               Platnosť ponuky:  
       Ponuky uchádzačov zostávajú platné do  30 dní od podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom. 
  
11.               Náklady na ponuku:  
Všetky náklady na vypracovanie ponuky znáša uchádzač. 
  
Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 
  
12.               Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom: 
  
12.1.         Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku písomnou  alebo elektronickou formou.  
  
13.               Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov:  
  
13.1.         V prípade potreby objasniť údaje uvedené v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek z uchádzačov  požiadať o ich vysvetlenie u obstarávateľa.         
  
13.2.         Pri poskytovaní vysvetlenia resp. informácií, napr. telefonicky, osobne, keď nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme resp. v elektronickej forme najneskôr do 3 dní odo dňa poskytnutia vysvetlenia všetkým uchádzačom.  
  
13.3.         Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 13.1. sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v písomnej alebo elektronickej forme,  najneskôr do  20.02.2012. 
  
13.4.         Odpoveď  na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženej zo strany uchádzačov doručí  obstarávateľ uchádzačom do 22.02.2012. 
  
13.5.         Pri zistení rozdielov  medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 
  
13.6.         V prípade, ak jeden z uchádzačov požiada o vysvetlenie, odpoveď bude obstarávateľom zaslaná všetkým uchádzačom. 
  
Časť III. 
Príprava ponuky 
  
14.               Jazyk ponuky:  
  
14.1.         Celá  ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
  
14.2.         Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia SR,  musí predložiť doklady v pôvodnom jazyku, doložené úradným prekladom do slovenského jazyka.  V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad do slovenského jazyka. 
  
15.               Vyhotovenie ponuky:  
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.  
  
16.               Obhliadka predmetu zákazky:  
  
Obhliadka miesta plnenia bude dňa 17.02.2012 o 13,00 hod. na adrese: Skuteckého 10,     974 87 Banská Bystrica. 
  
Na obhliadku bude prizvaný Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, ktorý bude požiadaný o podanie informácie k spôsobu a kvalite vykonávania prác. V prípade neúčasti Krajského pamiatkového úradu na obhliadke, si uchádzač vo vlastnej réžii zabezpečí potrebné odkonzultovanie s pamiatkovým úradom.    
  
Neúčasť na obhliadke nie je dôvodom na vylúčenie uchádzača za podmienky, ak uchádzač, ktorý sa nezúčastní obhliadky si zabezpečí požadované informácie na spôsob a kvalitu vykonávania prác od Krajského pamiatkového úradu vo vlastnej réžii a tieto bude rešpektovať. 
  
17.               Obsah ponuky:  
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
  
17.1.         Doklad o oprávnení podnikať  
  
17.2.         Oprávnenie na vykonávanie reštaurátorských prác alebo obnovu historickej pamiatky. 
  
17.3.         Identifikačné údaje  uchádzača s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla. 
  
17.4.         Cenovú ponuku – návrh na plnenie kritéria, v rozsahu podľa prílohy č. 1, vypracovanú podľa tejto výzvy a súťažných podkladov.  
  
17.5.         Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2.  
  
18.               Dôvod vylúčenia:  
Dôvodom na vylúčenie zo súťaže bude, ak uchádzač nepredloží ktorýkoľvek požadovaný doklad uvedený v bode 17. 
  
19.               Odstúpenie od súťaže: 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlasovala. 
  
  
Časť IV. 
Predkladanie ponuky 
  
20.               Miesto a lehota predkladania ponúk: 
  
20.1.         Ponuku vypracovanú v súlade s požiadavkami obstarávateľa uchádzač predkladá písomne v slovenskom jazyku, v jednom vyhotovení v podateľni obstarávateľa na adrese: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok.  
  
20.2.         Uchádzač predkladá ponuku v zalepenom obale, označeným obchodným menom uchádzača a označením: Zákazka s nízkou hodnotou - „Reštaurátorské maľovanie kancelárskych priestorov -  NEOTVÁRAŤ “ . 
  
20.3.         Stránkové hodiny v podateľni obstarávateľa sú v pracovné dni:  
Pondelok  - piatok od 8,00 do 15.00 hodiny.  
  
20.4.         Lehota na predkladanie ponúk je  do 10.30 hodiny dňa 24.02. 2012.  
  
20.5.         Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 20.4. bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 
  
20.6.         Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
  
21.               Mena na vyhodnotenie ponúk: 
Cena uvedená v ponuke  musí byť určená v  eurách. 
  
22.               Spôsob určenia ceny:  
  
22.1.         Cena za požadované  služby musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a  vyhlášky  č. 87/1996 Z. z.,  ktorou  sa  vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky  č. 536/2003 Z. z. 
  
22.2.         Navrhovanú cenu určiť v eurách a v členení podľa prílohy č. 1: 
·         cena bez DPH. 
·         DPH 
·         cena s DPH  spolu 
  
22.3.         Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci  DPH. 
  
Časť V. 
Vyhodnotenie ponúk 
  
23.               Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
  
23.1.         Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena v eurách, vrátane DPH. 
  
23.2.         Najlepšie uspeje ponuka uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou s DPH. 
  
24.               Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
  
24.1.         Obstarávateľ v prvej etape vyhodnotí ponuky uchádzačov vo vzťahu k splneniu podmienok účasti uvedených v bode 17. tejto výzvy a následne výsledok oznámi elektronickými prostriedkami všetkým uchádzačom. Prvá etapa bude vyhodnotená do: 27.02.2012.  
  
24.2.         Do druhej etapy súťaže postúpia uchádzači ktorí splnili podmienky účasti a týmto obstarávateľ zašle kódy a prístupové práva k elektronickej aukcii. 
  
24.3.         V druhej etape sa výber najúspešnejšieho uchádzača bude realizovať prostredníctvom elektronickej aukcie. 
24.4.         Obstarávateľ oznámi ihneď po ukončení druhej etapy t.j.  po ukončení elektronickej aukcie, úspešnosť resp. neúspešnosť uchádzača. 
  
24.5.         Ak nastanú technické problémy s elektronickou aukciou, vyhodnocované budú ponuky uchádzačov predložené v listinnej podobe, pričom kritériom vyhodnotenia ponúk bude najnižšia celková cena v eurách s DPH. 
  
25.               Uzavretie zmluvy: 
  
Obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. 
  
26.               Ďalšie informácie:  
  
Obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí postúpia do druhej etapy súťaže, postupovať v elektronickej aukcii podľa Metodického pokynu k systému EVO a Príručky používateľa systému EVO. Uvedené materiály sú zverejnené na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie http:www.evo.gov.sk.  
  
  
  
B. Spôsob určenia ceny 
  
·           Cenu určiť  v mene euro, kompletne za predmet zákazky, vrátane všetkých nákladov uchádzača v členení: 
                                      
predmet obstarávania
navrhovaná  cena     bez DPH
DPH
navrhovaná cena   spolu s DPH
  
  
  
  
  
  
  
  
  
·           Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci DPH. 
  
·           Cena musí byť stanovená tak aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady  uchádzača na predmet zákazky.  
  
  
  

  
C. Kritéria ma hodnotenie ponúk 
  
Kritériom na vyhodnotenie  ponúk je najnižšia cena.  
  
  
  
D. POSTUP SÚŤAŽE 
  
1. Odoslanie výzvy a súťažných podkladov minimálne trom uchádzačom. 
2. Zverejnenie výzvy a súťažných podkladov na internetovej stránke súdu. 
3. Obhliadka objektu, spresnenie a zodpovedanie otázok.  
4. Predloženie ponuky. 
5. Vyhodnotenie ponúk.  
7. Uzavretie zmluvy. 
8. Realizácia zmluvy. 

E. Obchodné podmienky dodania 
predmetu obstarávania 
  
Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená v  zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení. 
Obsah zmluvných podmienok, ktoré budú záväzné a nie je prípustné ich meniť: 
  
1.                 Zmluvné strany:  
  
1.1.             Objednávateľ:             Špecializovaný trestný súd Pezinok 
Zastúpený:                    JUDr. Oldřich Kozlík, predseda súdu 
IČO:                             307 96 130 
DIČ:                              202 1900 342 
Adresa:                         Suvorovova 5/A, P.O.BOX 17 
Bankové spojenie:         Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                    7000185131/8180 
Oprávnené osoby zastupujúce objednávateľa:  
  
- vo veciach zmluvy: JUDr. Oldřich Kozlík, predseda súdu 
- v technických veciach: Ing. Marian Klokner, riaditeľ správy súdu 
  
Zriadený  zákonom č. 291/2009 Z.z. o Špecializovanom trestnom súde  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
  
1.2.              Zhotoviteľ:  
Adresa / sídlo/: 
      Bankové spojenie: 
      Číslo účtu: 
      Oprávnené  osoby zastupujúce zhotoviteľa: 
-             vo veciach zmluvy: meno a priezvisko, funkcia 
-             v technických  veciach: meno a priezvisko, funkcia, číslo tel. 
  
Zapísaný v: ............... 
                                                                                    
2.                 Východiskové podklady a úvodné ustanovenia 
  
2.1.             Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je: 
§            výzva na predloženie cenovej ponuky číslo: ...............zo dňa .................  
§            súťažné podklady č. ........ zo dňa.................na zákazku s nízkou hodnotou. 
§            ponuka uchádzača č. ............... zo dňa ................, 
  
2.2.             Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilým na vykonanie predmetu diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a má oprávnenie na vykonávanie reštaurátorských prac alebo obnovu historickej pamiatky. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a usmernenia týkajúce sa vykonania diela a pokyny Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. 
  
3.                 Predmet plnenia 
  
3.1.             Reštaurátorské maľovanie kancelárskych priestorov v objekte súdu na adrese: Skuteckého 10, 974 87 Banská Bystrica v rozsahu:  
  
-          drobné vyspravenie trhlín, odstránenie odutých omietok, vyplnenie dier s prípadným preomietnutím v ploche tak, aby sa dosiahol hladký povrch stien 
-          vykonanie prípadného očistenia stien a stropov  
-          maľovanie realizovať neotierateľným, bielym vápenným náterom  na báze vápna, pri zachovaní štukovej výzdoby 
-          práce na štukovej výzdobe nie sú predmetom zákazky  
-          počas prác zabezpečiť zakrytie okien, dverí, príp. ostatného nábytku 
-          pri odovzdávaní prác musia byť priestory, okná a dvere upratané a očistené od náteru. 
3.2.             Podmienky vykonania zmluvy 
  
-          práce môže v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica                  č. BB-12/106/379/DUD zo dňa 19.01.2012, len osoba s oprávnením vykonávať reštaurátorské práce alebo obnovu historickej architektúry, nakoľko predmetný objekt je evidovaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky 
-          Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica bude vykonávať nad prácami štátny pamiatkový dohľad a vybraný uchádzač je povinný rešpektovať pokyny pamiatkového úradu. 
  
3.3.             Špecifikácia priestorov na maľovanie 
  
-          celková výmera na maľovanie stien a stropov je cca 408 m2 
-          dispozičné riešenie - podrobná špecifikácia stien, stropov  a rozmiestnenia kancelárií je v prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov  
  
3.4.             Podrobná špecifikácia predmetu plnenia je v súťažných podkladoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
  
3.5.             Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať aj prípadné ďalšie práce súvisiace s dielom, ktorých potreba sa vyskytne počas plnenia predmetu zmluvy a tieto požiadavky budú k predmetu plnenia doplňujúce. Tieto práce zhotoviteľ zrealizuje v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 
  
3.6.             Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne, včas, na požadovanej odbornej úrovni, na vlastné nebezpečenstvo a v termínoch dohodnutých v tejto zmluve.  
  
3.7.             Zhotoviteľ vyhlasuje, že sú požiadavkám objednávateľa  na plnenie predmetu zmluvy rozumie a sú dostatočné  na vyhotovenie diela.  
  
4.                 Miesto plnenia zmluvy 
  
4.1.             Miestom plnenia zmluvy je objekt súdu na adrese: Skuteckého 10, 974 87 Banská Bystrica.        
  
5.                 Termíny trvania zmluvy 
  
5.1.             Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v predmete zmluvy, v termínoch:  
  
            Začiatok prác:              do jedného týždňa od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
            Ukončenie prác:          do dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
  
  
5.2.             Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne, a to na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
  
5.3.             Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr nasledujúci pracovný deň informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá je brániaca alebo sťažujúca plniť ustanovenie tejto zmluvy. 
  
6.                 Cena 
  
6.1.       Cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 
  
6.2.             Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je .......... Eur s DPH.  
  
6.3.             Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa pri vykonávaní diela a ostatných nákladov podľa rozsahu zadefinovanom v súťažných podkladoch.  
  
6.4.             Objednávateľ má právo rozšíriť alebo zúžiť rozsah diela, či požadovať od zhotoviteľa zmeny, ktoré môžu byť podľa názoru objednávateľa nevyhnutné a za týmto účelom má právo vydať zhotoviteľovi písomný pokyn. V prípade, ak rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela bude mať za následok zmenu ceny, táto sa upraví podľa ustanovení tejto zmluvy. 
6.5.             Uskutočnenie všetkých prác vyplývajúcich zo zmeny diela, ako aj prípadná dohoda o ich ocenení bude upravené formou dodatku k tejto zmluve.  
  
7.        Platobné podmienky 
  
7.1.               Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení prác a splnení podmienok tejto zmluvy. Súčasťou faktúry bude rozpis vykonaných prác, preberací a odovzdávací protokol. 
  
7.2.               Objednávateľ na predmet zmluvy neposkytuje preddavok.  
  
7.3.               Objednávateľ má právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alebo ak nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy. Počas vrátenia faktúry neplynie lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia opravenej faktúry. 
  
7.4.               Objednávateľ predloženú faktúru zaplatí po splnení podmienok stanovených v tejto zmluve do desať dní od jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.  
  
8.            Záručná doba, zodpovednosť za vady 
  
8.1.               Zhotoviteľ diela zodpovedá za kvalitu vyhotoveného diela. 
  
8.2.             Záručná doba na dielo je tri roky a začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.  
  
8.3.             Pre prípad vady diela sa zmluvné strany dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením prípadných vád diela najneskôr do 24 hodín od uplatnenia písomnej reklamácie a vady diela odstrániť v najkratšom technicky možnom čase.  
  
8.4.             Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávnenej osoby zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.  
  
9.            Práva a povinnosti zmluvných strán 
  
9.1.             Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať, poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych problémov, ktoré vzniknú počas realizácie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchšieho a finančne menej náročnejšieho riešenia, ako predpokladá táto zmluva.  
  
9.2.             Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnej ochrany.  
  
9.3.             Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ak budú splnené všetky podmienky tejto zmluvy a súťažných podkladov.  
  
9.4.             Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky.  
  
9.5.             Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k predmetu plnenia. 
  
9.6.             Objednávateľ má právo kedykoľvek sa presvedčiť o stave uskutočňovaných prác a priebežne vyžadovať informácie o stave plnenia predmetu zmluvy. 
  
10.      Sankcie, odstúpenie od zmluvy 
  
10.1.         Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo v súlade s touto zmluvou, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej sumy.  
10.2.         Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa odstúpi od zmluvy, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej sumy. 
  
10.3.         Ak  je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, ktorá bola vystavená v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.  
  
10.4.         Ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, má objednávateľ právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 15,00 Eur za každý deň omeškania.  
  
10.5.         Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch:  
                          
-          ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nerešpektuje dohodnuté podmienky pre realizáciu diela a pokračuje vo vadnom plnení, 
-          ak sa voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, 
-          ak bolo voči zhotoviteľovi začaté vyrovnávacie konanie, 
-          ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 
-          ak sa splnenie zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci. 
  
10.6.         Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch:  
  
-          ak objednávateľ zastaví zhotovenie diela na dobu prekračujúcu jeden kalendárny mesiac, 
-          ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť, ktorú si zhotoviteľ vyžiadal písomne,   
-          ak sa splnenie zmluvy stave nemožným z dôvodu vyššej moci.  
  
11.      Záverečné ustanovenia  
  
11.1.   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu Vlády SR. Zverejnenie zmluvy vykoná objednávateľ. 
  
11.2.     Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané oboma zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 
  
11.3.   Vzťahy v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.  
  
11.4.    Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.  
  
11.5.   Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu a rozsahu tejto zmluvy porozumeli, sú im jasné práva a povinnosti a zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne.  
  
Prílohy:  
§         príloha č. 1:  Návrh na plnenie kritéria 
§         príloha č. 2 : Vyhlásenie 
§         príloha č. 3:  Súťažné podklady  
§         príloha č. 4:  Dispozičné riešenie  
  
V Pezinku, dňa: 09.02.2012        
                         
  
                                                                                               Ing. Marián Klokner  
                                                                                               riaditeľ správy súdu  
  
  
  
  
Príloha č.1 
  
  
  
Návrh na plnenie kritéria 
  
·           Cenu určiť  v mene euro, kompletne za všetky požadované dodávky a práce, vrátane všetkých nákladov uchádzača v členení: 
                                      
predmet obstarávania
navrhovaná  cena            bez DPH
DPH
navrhovaná cena     spolu s DPH
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
·           Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci  DPH. 
  
·           Cena musí byť stanovená tak aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady  uchádzača na predmet zákazky.  
  
  
  
  
  
Dátum:.......................                                     ............................................................ 
                                                                       podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Príloha č.2 
  
  
Vyhlásenie  
  
  
  
  
Uchádzač:        …......................................................................................................... 
                        názov, sídlo alebo adresa 
  
  
  
týmto vyhlasujem, že rozumiem a súhlasím s  podmienkami obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch na zákazku s nízkou hodnotou "Reštaurátorské maľovanie kancelárskych priestorov". V prípade úspešnosti mojej ponuky súhlasím s tým, že uvedené podmienky budú záväzné pre uzavretie zmluvy  o poskytnutí služby a uzavretá zmluva bude vyhotovená v súlade s nimi. 
  
  
  
  
Dátum:...............................                             ............................................................. 
                                                                        podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                        103 
                                                                                                                                                                                                                   151,47 m2 
  

                                                                                          
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                       
  
                                                                                               Vestibul + schodisko
                                                                                        151,30 m2 (spolu s prízemím)                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                    115 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      104,67 m2 
                                                  
  
  

                                                               
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                    
  

             
             
  

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                          
  
  
  
  
  
k  prílohe č. 4 
  
  
Špecifikácia priestorov 
  
číslo miestnosti   
výmera 
v m 2   
z toho  
strop v m 2  
vestibul + schodisko  
151,30 
41,50 
103 
151,47 
46,28 
115 
104,67 
30,25 
SPOLU výmera v m2 :  
407,44 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009