Predvolanie obvineného Martina Biháriho na hlavné pojednávanie
Pridané: 24.08.2011

 
Na vývesnej tabuli Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vyvesené dňa 24.08.2011 
  
Martin Bihari, nar. 16.07.1974 
adresa uvedená na obžalobe ÚŠP GP SR - Bencúrova 3765/43, 821 04 Bratislava 
adresa uvedená na medzinárodnom zatýkacom rozkaze Ulica SNP č. 230/31, 900 84 Báhoň, okres Pezinok 
  
  
Trestná vec                                                                                                        Na všetkých podaniach v tejto veci 
proti obv. Martin Bihari a spol.                                                                      uveďte číslo konania:  PK-1T/26/2011 
pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny  
podľa § 296 Tr. zák. a iné  
  
  
  
Predvolanie obžalovaného na hlavné pojednávanie 
  
V uvedenej trestnej veci bude hlavné pojednávanie v dňoch 
  
12., 14., 28. a 29. septembra 2011  
17., 18., 19., 20., 24., 25., 26. októbra 2011 
14., 15., 16., 21., 23., 24. novembra 2011 
14., 15., 16., 19., 20. decembra 2011 
9., 10., 11., 12., 23., 24., 25., 26. januára 2012 
6., 7., 8., 9., 20., 21., 22., 23. februára 2012 
  
vždy o  9.00 hod. v poj. miestnosti  Justičnej akadémie v Pezinku, Suvorovova 5/C 
  
  
Vaša prítomnosť na hlavnom pojednávaní je nevyhnutná. Ak sa neustanovíte bez dostatočného ospravedlnenia, môžete byť predvedený(-á) (§ 120 ods. 1 Trestného poriadku) a potrestaný(-á) pokutou až do výšky 1.650,- € (§ 70 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku). 
  
Podľa § 263 ods. 1, 2 Trestného poriadku namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi alebo jej podstatnú časť, ak s tým súhlasí prokurátor a obžalovaný a súd nepovažuje osobný výsluch za potrebný. Súhlas obžalovaného nie je potrebný, ak sa výslovne vyjadril, že sa na hlavnom pojednávaní nezúčastní, alebo výslovne požiadal, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti, alebo ak sa na hlavné pojednávanie napriek riadnemu predvolaniu bez ospravedlnenia nedostavil, alebo sa bez vážneho dôvodu vzdialil z pojednávacej siene. V uvedených prípadoch stačí súhlas prokurátora.  
                 
Podľa § 554 ods. 1 Trestného poriadku, ak obvinený, svedok alebo iná osoba, ktorá bola o úkone riadne upovedomená alebo na úkon predvolaná, bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon sa v prípravnom konaní nemohol vykonať alebo hlavné pojednávanie alebo verejné zasadanie sa muselo odročiť, je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu alebo s novým hlavným pojednávaním alebo verejným zasadnutím, ako aj náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá sa na úkone zúčastnila, ak nemá nárok na náhradu nákladov štátom. 
                 
Keď ste zamestnaný(-á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(-á). 
  
  
Doneste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz. 
  
  
  
Pezinok 24.08.2011 
                                                                                                                                                   JUDr. Ján Buvala                                                          
                                                                                                                          predseda senátu   
  
Za správnosť vyhotovenia: 
Cigáneková 
  
  
3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009