Predvolanie obž.R.Niguta na HP
Pridané: 03.03.2015

Róbert Nigut, nar. 07.04.1977 adresa uvedená na obžalobe ÚŠP GP SR – Krosnianska 37, 040 22 Košice 22 adresa uvedená na medzinárodnom zatýkacom rozkaze Košická 47/35, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, okres Košice - okolie Trestná vec Na všetkých podaniach v tejto veci proti obž. Róbert Okoličány a spol. uveďte číslo konania: PK-1T/14/2007 pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 185a Tr. zák. a iné Predvolanie obžalovaného na hlavné pojednávanie V uvedenej trestnej veci bude hlavné pojednávanie dňa 1. apríla 2015 o 9.00 h v pojednávacej miestnosti Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, Suvorovova 5/A Vaša prítomnosť na hlavnom pojednávaní je nevyhnutná. Ak sa neustanovíte bez dostatočného ospravedlnenia, môžete byť predvedený(-á) (§ 120 ods. 1 Trestného poriadku) a potrestaný(-á) pokutou až do výšky 1.650,- € (§ 70 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku). Podľa § 263 ods. 1, 2 Trestného poriadku namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi alebo jej podstatnú časť, ak s tým súhlasí prokurátor a obžalovaný a súd nepovažuje osobný výsluch za potrebný. Súhlas obžalovaného nie je potrebný, ak sa výslovne vyjadril, že sa na hlavnom pojednávaní nezúčastní, alebo výslovne požiadal, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti, alebo ak sa na hlavné pojednávanie napriek riadnemu predvolaniu bez ospravedlnenia nedostavil, alebo sa bez vážneho dôvodu vzdialil z pojednávacej siene. V uvedených prípadoch stačí súhlas prokurátora. Podľa § 554 ods. 1 Trestného poriadku, ak obvinený, svedok alebo iná osoba, ktorá bola o úkone riadne upovedomená alebo na úkon predvolaná, bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon sa v prípravnom konaní nemohol vykonať alebo hlavné pojednávanie alebo verejné zasadanie sa muselo odročiť, je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu alebo s novým hlavným pojednávaním alebo verejným zasadnutím, ako aj náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá sa na úkone zúčastnila, ak nemá nárok na náhradu nákladov štátom. Keď ste zamestnaný(-á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(-á). Doneste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz. Pezinok 02.03.2015 JUDr. Igor Králik predseda senátu Za správnosť vyhotovenia: Telkyová
3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009