Predvolanie obž.R.Lališa na HP
Pridané: 02.02.2015

Trestná vec Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte číslo konania: BB-3 T 32/2014 proti obžalovanému: Róbert Lališ a spol. pre tr. čin podľa § 296 Trestného zákona a iné Predvolanie obžalovaného na hlavné pojednávanie Hlavné pojednávanie o obžalobe, ktorá Vám už bola zaslaná bude 16. februára 2015 o 10.30 hod. 19. a 20. februára 2015 o 9.00 hod. 23. februára 2015 o 10.30 hod. 26. a 27. februára 2015 o 9.00 hod. dňa 17. až 19. marca 2015 o 9.00 hod. dňa 24. až 26. marca 2015 o 9.00 hod. na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, ul. Skuteckého 10, Banská Bystrica, poj. miestnosť č. 208. P o u č e n i e : Vaša prítomnosť na hlavnom pojednávaní je nevyhnutná. Ak sa neustanovíte bez dostatočného ospravedlnenia, môžete byť predvedený(-á) (§ 120 ods. 1 Trestného poriadku) a potrestaný(-á) pokutou až do výšky 1.650,- € (§ 70 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku). Podľa § 252 ods. 2 Trestného poriadku v neprítomnosti obžalovaného môže súd hlavné pojednávanie vykonať, len ak súd má za to, že vec možno spoľahlivo rozhodnúť a účel trestného konania dosiahnuť aj bez prítomnosti obžalovaného a pritom a) obžaloba bola obžalovanému riadne doručená a obžalovaný bol na pojednávanie riadne a včas predvolaný, b) obžalovaný mal možnosť vyjadriť sa o skutku, ktorý je predmetom obžaloby, pred orgánom činným v trestnom konaní a boli dodržané ustanovenia o vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní a obvinený bol upozornený na možnosť preštudovať spis a urobiť návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania, c) obžalovaný bol na možnosť vykonať hlavné pojednávanie v jeho neprítomnosti upozornený, d) obhajca obžalovaného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, vyhlási, že netrvá na osobnom výsluchu obžalovaného. Podľa § 252 ods. 3 Trestného poriadku hlavné pojednávanie v neprítomnosti obžalovaného nemožno konať, ak je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, alebo ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje päť rokov. To neplatí, ak obžalovaný výslovne odmietol účasť na hlavnom pojednávaní, alebo výslovne požiadal, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti. Podľa § 263 ods. 1, 2 Trestného poriadku namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi alebo jej podstatnú časť, ak s tým súhlasí prokurátor a obžalovaný a súd nepovažuje osobný výsluch za potrebný. Súhlas obžalovaného nie je potrebný, ak sa výslovne vyjadril, že sa na hlavnom pojednávaní nezúčastní, alebo výslovne požiadal, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti, alebo ak sa na hlavné pojednávanie napriek riadnemu predvolaniu bez ospravedlnenia nedostavil, alebo sa bez vážneho dôvodu vzdialil z pojednávacej siene. V uvedených prípadoch stačí súhlas prokurátora. Podľa § 554 ods. 1 Trestného poriadku ak obvinený, svedok alebo iná osoba, ktorá bola o úkone riadne upovedomená alebo na úkon predvolaná, bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon sa v prípravnom konaní nemohol vykonať alebo hlavné pojednávanie alebo verejné zasadanie sa muselo odročiť, je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu alebo s novým hlavným pojednávaním alebo verejným zasadnutím, ako aj náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá sa na úkone zúčastnila, ak nemá nárok na náhradu nákladov štátom. Keď ste zamestnaný(-á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(-á). Doneste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz. V prípade ochorenia: 1. Podľa § 3 ods. 1 Trestného poriadku Vás vyzývam, aby ste v prípade návštevy ošetrujúceho lekára, dôsledkom, ktorej by mohlo byť vstavenie dočasnej práceneschopnosti, ktorá by sa vzťahovala na ktorýkoľvek deň vyššie uvedeného nariadeného hlavného pojednávania (verejného zasadnutia), predložili ošetrujúcemu lekárovi prílohu č. 1 tohto predvolania. 2. V prípade uznania a vystavenia potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti, ktorá bude takého charakteru, že Vám bude brániť podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára účasti na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí), v ktorýkoľvek deň vyššie uvedeného hlavného pojednávania (verejného zasadnutia), zašlite najneskôr v deň vystavenia dočasnej práceneschopnosti podpísaného súdu fotokópiu príslušného dielu o dočasnej práceneschopnosti spolu s vyplnenou prílohou č. 1 od ošetrujúceho lekára. 3. Upozorňujem Vás na to, že v prípade nevyhovenia tejto výzve v stanovenom rozsahu môžete byť potrestaný poriadkovou pokutou až do výšky 1.650 Є. V Banskej Bystrici dňa 30.01.2015 JUDr. Jozef ŠUTKA predseda senátu Za správnosť vyhotovenia: Čunderlíková Katarína
3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009