Príloha č.2 - návrh na plnenie kritérií
Pridané: 04.12.2014

Príloha č.2 Návrh na plnenie kritéria Uchádzač: Názov: Sídlo: IČO: Bankové spojenie: Oprávnený zástupca: Telefón: E-mailová adresa: Ponúkaná cena v členení: predmet obstarávania Cena za predpokladané odobraté množstvo bez DPH DPH s DPH hygienické a čistiace potreby - spolu Poznámka: 1. Táto cena je spolu, podľa prílohy č. 1, t.j. za celé predpokladané množstvo tak, ako je v riadku č. 34 prílohy č. 1 tejto výzvy. 2. Cenu určiť v mene euro. 3. Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady uchádzača na predmet zákazky. 4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci DPH. Dátum:....................... ............................................................ podpis štatutárneho orgánu uchádzača
3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009