Poskytovanie informácií Špecializovaného trestného súdu:

Základné informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Špecializovaný trestný súd bol zriadený zákonom č. 458/2003 Z.z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 Zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov SR v úplnom znení dňom 1. júla 2005 začína vykonávať svoju právomoc v Pezinku.
Jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky. Špecializovaný trestný súd má postavenie krajského súdu podľa § 9 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Špecializovaný trestný súd koná a rozhoduje v trestnoprávnych veciach a v iných veciach, o ktorých to ustanovuje 3diamanty.com predpis o konaní pred súdmi.
Prehľad predpisov, podľa ktorých Špecializovaný trestný súd koná a rozhoduje: 
 • Ústava Slovenskej republiky,
 • medzinárodné dohovory, ktorými je SR viazaná,
 • Trestný zákon,
 • Trestný poriadok,
 • zák. č. 757/2004 Z.z. súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zák. č. 385/2000 Z.z. a sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zák. č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov SR (zák. o štátnej správe súdov
 • zák. č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch,
 • zák. č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vyhl. č. 543/2005 Z.z. MS SR o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.
Získavanie informácií
ústne: +421 33 6903 165

osobne:
v podateľni Špecializovaného trestného súdu na prízemí č.dv. 109 v pracovných dňoch
od 08:30 - 11:00 hod. a
od 13:00 - 15:15 hod.

poštou na adresu:
Špecializovaný trestný súd v Pezinku,
Suvorovova č. 5/A,
P.O.BOX 117,
902 01 Pezinok

faxom: +421 33 6903 174,

e-mailom: [email protected] .
Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o pracovných 8 dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.
Ak Špecializovaný trestný súd nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.
Ak Špecializovaný trestný súd nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie.
Odvolanie sa podáva písomne na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti o sprístupnenie informácií.
O odvolaní rozhoduje nadriadené Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
Informácie Špecializovaný trestný súd sprístupňuje bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi (v zmysle Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií).
Na základe zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov Špecializovaný trestný súd vyberá poplatky za úkony orgánov štátnej správy súdu nasledovne:
za žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu 6,60 €  (200),-Sk
za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu rozhodnutia vydaného súdom alebo za vyhotovenie odpisu alebo výpisu zo záznamov zápisníc a spisov vedených súdom 1,50 € (50),-Sk za každých začatých desať strán rovnopisu, odpisu alebo výpisu.
Na základe Opatrenia predsedu Špecializovaného trestného súdu z 21.12.2009, sp. zn. Spr 86/05, ktorým sa určuje sadzobník úhrad za vyhotovovanie fotokópií zo súdnych spisov Špecializovaný trestný súd vyberá:
vyhotovenie jednej strany čiernobielej fotokópie formátu A4 0,15 €  (12),- Sk
za vyhotovenie obojstrannej strany čiernobielej fotokópie formátu A4 0,20 €  (15),- Sk
sadzobník úhrad za vyhotovovanie kópií technických nosičov:
za vyhotovenie kópie CD nosiča 1,00 € (30),- Sk
za vyhotovenie kópie DVD nosiča 1,00 € (40),- Sk
Vyššie uvedené poplatky sa platia v hotovosti v pokladni Špecializovaného trestného súdu na prízemí č.dv. 153b.
V Pezinku 21.12.2009
JUDr. Oldřich KOZLÍK
poverený riadením Špecializovaného trestného súdu
3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009